موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مرتضی، بذرافكن

Loading

چکیده

امروزه، اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی‌‌سازی در بسیاری از کشورها به‌ ویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می‌شود. لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را ضرورت می‌بخشد.طی سال‌های گذشته، سازمان بنادر و دریانوردی در راستای اصل 44 قانون اساسی بحث خصوصی‌‌سازی بنادر را در دستور کار دارد. بر همین اساس انتقال مدیریت عملیات راهنمایی شناور‌ها در بنادر استان بوشهر به بخش خصوصی در حال اجرا است و لزوم انتقال صحیح مدیریت امور از بخش دولتی به بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد. این تحقیق با هدف ارائه راه‌حلی جهت ارزیابی افزایش کارآیی بخش راهنمایی پس از خصوصی شدن، با بررسی قابلیت‌ها و بسترهای موجود در این بخش سعی بر این دارد که اصلاحات و خصوصی‌‌سازی به نحوی اجرا شود تا عملیات راهنمایی در یک مسیر مناسب، به سمت بهسازی و بهبود وضعیت حرکت کند.

در همین راستا ابتدا با مطالعه اسناد و دستورالعمل‌های سازمان بنادر و دریانوردی ملاک‌های افزایش کارآیی بخش راهنمایی و تشویق افسران راهنما به عنوان نیروهای انسانی این بخش مشخص گردید و برای بررسی میزان انطباق وضعیت موجود با ملاک‌های مطرح شده، پرسشنامه‌ای تنظیم و آماده گردید و با استفاده از روش سرشماری، نظرات و اطلاعات تمام جامعه افسران راهنما جمع‌آوری گردید و با استفاده از تکنیک‌های آمار توصیفی و تکنیک‌های آمار استنباطی پرسشنامه مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

با بررسی توصیفی داده‌ها مشخص گردید که بخش خصوصی در برخی موارد همچون افزایش حقوق و دستمزد، تنظیم ساعات کاری مناسب‌تر برای افسران راهنما و اتخاذ خط‌‌مشی مناسب در جهت اهداف سازمان گام‌های مثبتی را برداشته است ولی در مواردی همچون فراهم آوردن امور رفاهی مناسب‌تر، ارزیابی بهتر از عملکرد افسران راهنما، برنامه‌ریزی دقیق و مدون جهت آموزش افسران و تهیه لباس کار مناسب و وسایل ایمنی به خوبی عمل نمی‌نماید. نتایج نشان داد که بین خصوصی‌‌سازی و افزایش کارآیی عملیات راهنمایی، رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد. همچنین در گروه سرراهنما کارایی عملیات راهنمایی بیشتری نسبت به دیگر راهنمایان وجود دارد و در اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر کارایی عملیات راهنمایی بیشتری نسبت به بندر عسلویه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی- سازمان بنادر و دریانوردی - عملیات راهنمایی بنادر

امروزه، اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی‌‌سازی در بسیاری از کشورها به‌ ویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می‌شود. لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را ضرورت می‌بخشد.طی سال‌های گذشته، سازمان بنادر و دریانوردی در راستای اصل 44 قانون اساسی بحث خصوصی‌‌سازی بنادر را در دستور کار دارد.