موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): محمدرضا، سرمستی

Loading

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش­های ضمن خدمت بر توانمند‌‌سازی کارکنان بندر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بهشهر می­ باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و روش پژوهش آن پیمایشی می­ باشد و جامعه آماری پژوهش شامل254 کارکنان بنادرودریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی - طبقه‌ای (کرجسی- مورگان) تعداد 154 نفر بعنوان نمونه در نظر گرفته شده است که طبق آمارتوصیفی 8%دیپلم 13% فوق دیپلم 69%لیسانس و10% فوق لیسانس ضمنا 58% دارای سابقه 10-1و35%20-11و7%نیز30-21 سال سابقه کار بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته (مدل توانمند‌‌سازی اسپرتیزر) که شامل شایستگی، استقلال، معنی ­دار بودن شغل، احساس امنیت (اعتماد) و موثر بودن با 19 سؤال می‌باشد. پایایی پرسشنامه توانمندسازی کارکنان از طریق آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آلفای کرونباخ آن 0.94 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها آمار استنباطی از آزمون Tتک نمونه ­ای و آزمون فریدمن با بهره‌گیری از نرم‌افزار Spss استفاده شده است و نتایج این تحقیق نشان­ می­ دهد که آموزشهای ضمن خدمت بر(شایستگی، استقلال، معنی دار بودن شغل، احساس امنیت، اثرگذاری) توانمندسازی کارکنان تاثیر دارد. و رتبه هر یک از مولفه­ها بر توانمندسازی کارکنان به ترتیب احساس امنیت، شایستگی، معنی دار بودن شغل، استقلال و اثرگذاری می‌باشد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش­های ضمن خدمت بر توانمند‌‌سازی کارکنان بندر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بهشهر می­ باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و روش پژوهش آن پیمایشی می­ باشد و جامعه آماری پژوهش شامل254 کارکنان بنادرودریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی - طبقه‌ای (کرجسی- مورگان) تعداد 154 نفر بعنوان نمونه در نظر گرفته شده است که طبق آمارتوصیفی 8%دیپلم 13% فوق دیپلم 69%لیسانس و10% فوق لیسانس ضمنا 58% دارای سابقه 10-1و35%20-11و7%نیز30-21 سال سابقه کار بوده است.