موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): حسن، رحیمی قاسم آباد

Loading

چکیده

بسته‌بندی به عنوان یکی ازابزارهای مهم بازاریابی می‌تواند نقش بسزایی در خلق مزیت رقابتی پایدار ایفا نموده و از این طر یق باعث می‌گردد شرکت‌ها در رقابتی پایدار از طریق به کارگیری استراتژی‌های رقابتی مناسب بهره جویند.یک بسته‌بندی مناسب باید با توجه به نوع کالا و اندازه کالا، نیاز به حفاظت از آن در نظر گرفته شود تا بتواند در برابر فشارهای معمول که کالا در طول انتقال متحمل می‌شود مقاومت کنند.هدف این پژوهش سنجش میزان تأثیربسته‌بندی کالا عمومی بر بیمه باربری کالا دریایی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان می‌باشد.جامعه آماری این تحقیق،بمنظور انجام مطالعات میدانی شامل مدیران و کارشناسان بندری و گمرکی،بیمه صاحبان کالا و نماینده قانونی صاحبان کالا،خطوط کشتیرانی و اساتید دانشگاه در حوزه مرتبط با امور بندری،دریایی و بیمه‌ای اداره بنادر و دریانوردی استان گیلان به تعداد 245نفر می‌باشد،که از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس و از طریق فرمول کوکرن،جامعه محدود به تعداد 124 نفر نمونه گیری شد.جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش معاد لات ساختاری و از آزمون تی برای تفاوت معنی دار بودن میانگین متغیرها و آزمون فریدمن جهت رتبه‌بندی متغیرها استفاده شده است.نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح معنی داری بدست آمده برای متغیرهای این پژوهش(طراحی،حجم، دوام، ایمنی، اطلاع‌رسانی)کوچکتر از پنج صدم می‌باشد،بنابراین تفاوت معنی داری بین میانگین‌های ابعاد بسته‌بندی کالای عمومی و میانگین مورد انتظار وجود دارد،بنابراین می‌توان گفت که بسته‌بندی کالای عمومی بر پوشش بیمه‌ای کالای دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان – بندر انزلی تاثیر گذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: بسته‌بندی، طراحی، حجم، دوام، ایمنی، اطلاع‌رسانی، پوشش بیمه‌ای حمل‌ونقل دریایی

بسته‌بندی به عنوان یکی ازابزارهای مهم بازاریابی می‌تواند نقش بسزایی در خلق مزیت رقابتی پایدار ایفا نموده و از این طر یق باعث می‌گردد شرکت‌ها در رقابتی پایدار از طریق به‌کارگیری استراتژی‌های رقابتی مناسب بهره جویند.یک بسته‌بندی مناسب باید با توجه به نوع کالا و اندازه کالا، نیاز به حفاظت از آن در نظر گرفته شود تا بتواند در برابر فشارهای معمول که کالا در طول انتقال متحمل می‌شود مقاومت کنند.