موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): قاسم، اکبرزاده

Loading

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش در سازمان بنادرو دریانوردی امیرآباد است. روش تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان با مدرک تحصیلی فوق دیپلم تا دکتری می‌باشند، تعداد کارکنان دارای شرایط، 191 نفر هستند که براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی، 123 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری،پرسشنامه‌های محقق ساخته با استفاده از پرسشنامه‌های مدیریت دانش لاوسون(2003) و فناوری اطلاعات فتحی(1389) که روایی و پایایی آن‌ها بررسی شده و مورد تایید اساتید خبره قرارگرفته، می‌باشد که ضریب اعتبار آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 90% و 85% بدست آمد.

از روش‌های آمار توصیفی به‌ منظور طبقه‌بندی داده‌های خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون گام به گام) با استفاده از SPSS به‌ منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق استفاده شد.

نتایج نشان می‌دهد که بین مشخصه‌های فناوری اطلاعات و فرایندهای مدیریت دانش در بندرامیرآباد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیون حاکی از آنست که مشخصه‌های فناوری اطلاعات پیش‌بینی کننده معناداری برای مدیریت دانش هستند.

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، سازمان بنادر و دریانوردی امیرآباد

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش در سازمان بنادرو دریانوردی امیرآباد است. روش تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان با مدرک تحصیلی فوق دیپلم تا دکتری می‌باشند، تعداد کارکنان دارای شرایط، 191 نفر هستند که براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی، 123 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.