موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): صابر، خزایی پول

Loading

چکیده

امروزه فشارهای رقابت جهانی و رشد سریع تکنولوژی، نیاز شرکت‌ها به تعدیل، بهبود و نوآوری مستمر را افزایش داده. شرکت‌ها با نوآوریهای بیشتر، در پاسخگویی به تغییرات محیطی و توسعۀ تواناییها جهت دستیابی به عملکرد بهتر، موفق‌تر عمل می‌نمایند. یکی از این عوامل موثر بر نوآوری در سازمان، رهبری می‌باشد. رهبری به‌ خصوص رهبری تحول‌گرا یک عامل کلیدی در تحول سازمان‌ها است. رهبری تحول‌گرا در زمان‌های مورد نیاز برای تغییر، بیشترین کاربرد را دارند. رهبران تحول‌گرا دغدغه تحول سازمان‌ها و افراد را دارند و بر کارکنان سازمان و پیروانشان تاثیر بسزایی می‌گذارند تا تعهد آن‌ها را نسبت به چشم‌انداز سازمان افزایش دهند. لذا با توجه به اهمیت موضوع نوآوری و نقش تعیین کننده‌ی رهبری در بروز نوآوری، هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه میان سبک رهبری تحول‌گرا و میل به خلاقیت و نوآوری در کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران-بندر بوشهر می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران – بندر نوشهر تشکیل داده‌اند. که تعداد کارکنان اداره‌ی مذکور 406 نفر می‌باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه محدود اقدام به تعیین حجم نمونه گردید و نمونه مورد نیاز تعداد 203 نفر تعیین شد. نمونه گیری نیز با استفاده از روش تصادفی ساده انجام گرفت. به این صورت که کارمندان با توجه به‌ شماره پرسنلی ایشان درنظر گرفته شدند. شماره پرسنلی کارکنان نوشته شده و از بین آن‌ها قرعه کشی صورت گرفت و با توجه به اعداد نمایان شده در قرعه کشی، پرسشنامه به کارمند مورد نظر توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS 19 و LISREL 8. 53 انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهند که رهبری تحول‌گرا ارتباط مثبت و معناداری با خلاقیت کارکنان و نوآوری سازمانی دارد و می‌تواند خلاقیت و نوآوری کارکنان را پیش‌بینی نماید. نتایج همچنین حاکی از ارتباط مثبت و معنادار خلاقیت کارکنان و نوآوری سازمانی بودند. ارتباط ابعاد چهارگانه رهبری تحول‌گرا (تاثیرگذاری ایده آلی، انگیزش الهام‌بخش، برانگیزندگی ذهنی و ملاحظه فردی)، بر خلاقیت کارکنان تایید شد اما درخصوص ارتباط ابعاد چهارگانه رهبری تحول‌گرا با نوآوری سازمانی تنها بعدی که با نوآوری سازمانی کارکنان ارتباط دارد، بعد انگیزش الهام‌بخش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: خلاقیت، نوآوری، رهبری تحول آفرین، تاثیرگذاری ایده آلی، انگیزش الهام‌بخش، برانگیزندگی ذهنی و ملاحظه فردی

امروزه فشارهای رقابت جهانی و رشد سریع تکنولوژی، نیاز شرکت‌ها به تعدیل، بهبود و نوآوری مستمر را افزایش داده. شرکت‌ها با نوآوریهای بیشتر، در پاسخگویی به تغییرات محیطی و توسعۀ تواناییها جهت دستیابی به عملکرد بهتر، موفق‌تر عمل می‌نمایند. یکی از این عوامل موثر بر نوآوری در سازمان، رهبری می‌باشد. رهبری به‌ خصوص رهبری تحول‌گرا یک عامل کلیدی در تحول سازمان‌ها است.