موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مسعود، میرچی

Loading

چکیده

ھمۀ سازمان‌ها به دنبال کیفیت ھستند، علی الخصوص سازمان‌های خدماتی، با این حال سازمان‌ها ھیچ مقیاس استاندارد و مشخصی برای سنجش کیفیت خدمات دریافتی مشتریان خود ندارند. در این پژوهش ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات تشریح شده و در پاسخ به فرضیات پژوهش برای مشخص کردن زابطه بین رضایت مشتریان و کیفیت خدمات در مورد مطالعه و اولویت‌بندی ابعاد کیفیت خدمات از نظر مشتریان به این نتیجه رسید که بین دو بعد ظواهر و راحتی ارتباط معنادار وجود نداشت ولی در ابعاد دیگر (قابلیت اطمینان، پاسخگو بودن، خاطر جمع بودن و همدلی) رابطه معنادار وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها: رضایت مشتریان، کیفیت خدمات

ھمۀ سازمان‌ها به دنبال کیفیت ھستند، علی الخصوص سازمان‌های خدماتی، با این حال سازمان‌ها ھیچ مقیاس استاندارد و مشخصی برای سنجش کیفیت خدمات دریافتی مشتریان خود ندارند. در این پژوهش ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات تشریح شده و در پاسخ به فرضیات پژوهش برای مشخص کردن زابطه بین رضایت مشتریان و کیفیت خدمات در مورد مطالعه و اولویت‌بندی ابعاد کیفیت خدمات از نظر مشتریان به این نتیجه رسید که بین دو بعد ظواهر و راحتی ارتباط معنادار وجود نداشت ولی در ابعاد دیگر (قابلیت اطمینان، پاسخگو بودن، خاطر جمع بودن و همدلی) رابطه معنادار وجود داشته است.