موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): علی، عسكری

Loading

چکیده

در شرایط کنونی یکی از شاخص‌های مهم تجارت بین‌المللی، ترانزیت و درآمدهای حاصله از آن است که به مفهوم سهیم شدن در بازار بین‌المللی حمل‌ونقل کالا و عبور از دروازه‌های تجارت بین‌الملل می‌باشد. قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی شمال - جنوب و شرق - غرب از امکانات بالقوه کشور است. باوجود توانمندی‌های ایران در این عرصه، متأسفانه بخش عمده ظرفیت ترانزیتی کشور که بیش از 30 میلیون تن در سال می‌باشد مورد استفاده قرار نگرفته است. بدین منظور پژوهش حاضر در پی بررسی مسیر ترانزیتی بندر امام خمینی (ره) در کریدور بین‌المللی شمال - جنوب می‌باشد. در این تحقیق متغیرهایی همچون میزان ترانزیت، میزان سرمایه‌گذاری، میزان درآمد ترانزیتی و میزان درآمد صادراتی از داده‌های سال‌های 1388 تا 1392 انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی– پیمایشی می‌باشد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار استنباطی و نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق از نوع میدانی بوده که با استفاده از پرسش نامه صورت گرفته است. جامعه آماری صاحبان کالای ترانزیتی، شرکت‌های واسطه ترانزیتی و سرمایه‌گذاران منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به تعداد 45 نفر می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 30 نفر محاسبه شده و نمونه گیری به‌ روش نمونه گیری تصادفی می‌باشد. ضریب پایایی پرسش نامه در روش میانگین آلفای کرونباخ برابر 0.74 بوده که این رقم نشان دهنده آن است که پرسش نامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار می‌باشد. یافته‌های به دست آمده نشان می‌دهد قرار گرفتن بندر امام خمینی(ره) در کریدور شمال - جنوب بر افزایش سرمایه‌گذاری و رشد درآمدهای دریایی و بندری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها: ترانزیت، مسیر، بندر امام خمینی(ره)، منطقه ویژه، تجارت، سرمایه‌گذاری.

در شرایط کنونی یکی از شاخص‌های مهم تجارت بین‌المللی، ترانزیت و درآمدهای حاصله از آن است که به مفهوم سهیم شدن در بازار بین‌المللی حمل‌ونقل کالا و عبور از دروازه‌های تجارت بین‌الملل می‌باشد. قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی شمال - جنوب و شرق - غرب از امکانات بالقوه کشور است. باوجود توانمندی‌های ایران در این عرصه، متأسفانه بخش عمده ظرفیت ترانزیتی کشور که بیش از 30 میلیون تن در سال می‌باشد مورد استفاده قرار نگرفته است.