موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): فرشید، ضیایی

Loading

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با عوامل شخصیت پرسنل و مقایسه این عوامل بین کارکنان ثابت و شیفت کار ادواری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره) (اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان) بود. روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش بود. جامعه پژوهش کلیه پرسنل اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بودند که بالغ بر 400 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران 200 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای بود، به این صورت که از هر طبقه بر اساس شیفت کاری (ثابت روزانه و ادواری) نمونه‌ها انتخاب شد. از این رو 120 نفر از پرسنل شیفت کاری ثابت روزانه و 80 نفر از پرسنل شیفت کار ادواری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و همکاران (2001) و پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو بود که پیش از این در تحقیقات انجام شده در کشور هنجاریابی شده و روایی شان مورد تأیید قرار گرفته بود. پایایی پرسشنامه‌ها در این تحقیق از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد و مورد تأیید قرار گرفت. به‌ منظور بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با پنج عامل اصلی شخصیت از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد به‌ طور معناداری از نظر آماری با افزایش روان رنجورخویی فرسودگی شغلی افزایش، با افزایش برون گرایی فرسودگی شغلی کاهش، با افزایش توافق‌پذیری فرسودگی شغلی کاهش، و با افزایش وجدانی بودن فرسودگی شغلی کاهش می‌یابد. همچنین به‌ منظور بررسی اثر تعاملی پنج عامل اصلی شخصیت بر فرسودگی شغلی از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد به‌ طور معناداری از نظر آماری روان رنجورخویی، برونگرایی و وجدانی بودن پیش‌بینی کننده فرسودگی شغلی در پرسنل هستند و با افزایش روان رنجورخویی، کاهش برونگرایی و کاهش وجدانی بودن فرسودگی شغلی افزایش می‌یابد. همچنین به‌ منظور بررسی تفاوت فرسودگی شغلی و مؤلفه‌های آن بر حسب شیفت کاری پرسنل از آزمون t تست استفاده شد. نتایج نشان داد به‌ طور معناداری از نظر آماری میانگین نمره فرسودگی در شیفت کاری ثابت روزانه کمتر از شیفت کاری ادواری است. میانگین نمره فراوانی و شدت خستگی عاطفی، میانگین نمره فراوانی و شدت مسخ شخصیت و میانگین نمره فراوانی و شدت درگیری در شیفت کاری ثابت روزانه کمتر از شیفت کاری ادواری و میانگین نمره فراوانی و شدت کفایت شخصی در شیفت کاری ثابت روزانه بیش از شیفت کاری ادواری است. همچنین نتایج نشان داد به‌ طور معناداری از نظر آماری میانگین نمره روان رنجورخویی در شیفت کاری ثابت روزانه کمتر از شیفت کاری ادواری، میانگین نمره برون گرایی، میانگین نمره باز بودن نسبت به تجربه، میانگین نمره توافق‌پذیری و میانگین نمره وجدانی بودن در شیفت کاری ثابت روزانه بیش از شیفت کاری ادواری است.

کلیدواژه‌ها: فرسودگی شغلی، شخصیت، شیفت کاری

هدف از پژوهش حاضر بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با عوامل شخصیت پرسنل و مقایسه این عوامل بین کارکنان ثابت و شیفت کار ادواری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره) (اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان) بود. روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش بود. جامعه پژوهش کلیه پرسنل اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بودند که بالغ بر 400 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران 200 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند.