موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مسلم، مرادی

Loading

چکیده

پیدایش فناوری‌های نوین در زمینه کشتیرانی و بنادر باعث تغییر خواسته‌های خطوط کشتیرانی خواهد شد. این که بندری بتواند توجه و نظر خطوط کشتیرانی را به خود جذب کند مستلزم فعالیت‌های بازاریابی جهانی است. در بازار رقابتی امروزی برنده کسی است که نزدیک‌ترین ارتباط را با مشتری برقرار و آن را حفظ کند، از این رو فراهم نمودن تسهیلات و امکانات مناسب برای کشتیهای ورودی به بندر و ارائه خدمات بندری مناسب درکم‌ترین زمان ممکن و خروج سریع کشتی از بندر می‌تواند خطوط کشتیرانی فراوانی را به سمت بندر جذب نماید. هدف این تحقیق بررسی راهکارهای جذب خطوط کشتیرانی بیشتر در بندر خرمشهر می‌باشد. در واقع با استفاده از مدل سروکوال که همان مدل رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات بندر می‌باشد و تدوین مناسب‌ترین استراتژی با استفاده از مدل SWOT به مورد کاوی این بندر پرداخته می‌شود تا بتوان بهترین راهکارهای افزایش میزان حجم صادرات و واردات، جذب خطوط و شرکت‌های کشتیرانی و در نتیجه عملکرد و بهره‌وری بیشتر بندر را به واسطه یک برنامه راهبردی استراتژیک مناسب تدوین نمود.

بدین منظور پرسش نامه‌ای تهیه شده و تعداد 40 پرسشنامه بین نمونه‌ها در میان جامعه آماری 44 نفری مدیران و معاونین خطوط کشتیرانی و شرکت‌های فورواردر دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر، فعال در خرمشهر توزیع گردید. در این پژوهش از آزمون ویلکاکسون برای آزمون فرضیات اصلی و فرعی تحقیق و از آزمون رتبه‌بندی فریدمن برای تعیین اولویت ابعاد کیفیت خدمات استفاده شد. نتایج به دست آمده پژوهش بیانگر آن است که انتظارات خطوط کشتیرانی از عوامل ملموس و فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی بالاتر از ادارکات آنان است و شکاف خدماتی موجود بیانگر نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده توسط بندر خرمشهر است. لذا بیشترین شکاف در بُعد همدلی وکم‌ترین شکاف در بُعد پاسخگویی مشاهده گردید. همچنین از دیدگاه خطوط کشتیرانی به لحاظ اهمیت، بُعد ضمانت و تضمین نسبت به سایر ابعاد در درجه بالاتری قرار گرفت و پس از آن به ترتیب ابعاد قابلیت اطمینان، همدلی، ملموس و فیزیکی قرار دارند و پاسخگویی به عنوان کم رتبه‌ترین بُعد از نظر پاسخ دهنده گان شناخته شده است. در پایان، استراتژی تدوین شده بر اساس مدل SWOT به راهبردهای تهاجمی نزدیک می‌باشد و مسئولین بندر باید سعی کنند از نقاط قوت و فرصت‌ها نهایت استفاده را برده و به سمت این راهبردها گام بردارند. این تحقیق می‌تواند در جهت دادن بنادر کشور به استفاده از کاربرد تکنیک‌های بازاریابی در فرایندهای سازمانی کمک شایانی بنماید.

کلیدواژه‌ها: بندر خرمشهر، خطوط کشتیرانی، بازاریابی، مدل سروکوال، مدل SWOT.

پیدایش فناوری‌های نوین در زمینه کشتیرانی و بنادر باعث تغییر خواسته‌های خطوط کشتیرانی خواهد شد. این که بندری بتواند توجه و نظر خطوط کشتیرانی را به خود جذب کند مستلزم فعالیت‌های بازاریابی جهانی است. در بازار رقابتی امروزی برنده کسی است که نزدیک‌ترین ارتباط را با مشتری برقرار و آن را حفظ کند، از این رو فراهم نمودن تسهیلات و امکانات مناسب برای کشتیهای ورودی به بندر و ارائه خدمات بندری مناسب در کم‌ترین زمان ممکن و خروج سریع کشتی از بندر می‌تواند خطوط کشتیرانی فراوانی را به سمت بندر جذب نماید.