موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): رضا، نعمتی باغی

Loading

چکیده

بی شک توسعه صنعت دریایی کشور و ارتقا جایگاه آن در عرصه جهانی، بدون در نظر گرفتن دستاورد مهمی همچون استقلال تکنولوژی و علمی معنایی نخواهد داشت. مؤسسات رده‌بندی به عنوان نماینده کشور‌های صاحب پرچم کار نظارت بر فعالیت‌های دریایی شناورها و صدور گواهینامه‌های ایمنی و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی را بر عهده دارند. در سطح ملی مؤسسات رده‌بندی ایرانی (آسیا و ایرانیان) به نیابت از سازمان بنادر و دریانوردی که متولی فعالیت‌های دریایی در ایران می‌باشند این مسئولیت مهم را بر عهده گرفته‌اند. در سال‌های اخیر حوادث متعددی در حوزه دریایی ایران و شناورهای تحت پرچم ایران اتفاق افتاد که کیفیت و کارایی مؤسسات رده‌بندی ایرانی و گواهینامه‌های صادره آن‌ها را زیر سؤال برد، بر همین اساس لزوم تقویت و ارتقا سطح فعالیت مؤسسات رده‌بندی و بخش ثبت و بازرسی شناوران سازمان بنادر و دریانوردی که وظیفه نظارت بر فعالیت مؤسسات رده‌بندی ایرانی را بر عهده دارند لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

این تحقیق با اهداف، استخراج کامل قوانین و مقررات سازمان بنادر و دریانوردی و IMO در خصوص شاخص‌های ارزیابی عملکرد مؤسسات رده‌بندی ایرانی و استخراج بهترین شاخص­ها از میان شاخص­های موجود، انجام شده است. در همین راستا ابتدا قوانین و الزامات ملی و بین‌المللی با مطالعه اسناد و دستورالعمل‌های سازمان بنادر و دریانوردی و IMO شناسایی شد و برای بررسی میزان انطباق با الزامات پرسشنامه­ای تنظیم و آماده گردید و با استفاده از روش سرشماری، نظرات و اطلاعات تمام جامعه کارشناسان بخش ثبت و بازرسی شناوران جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک­های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی، میانگین و مد و تکنیک آمار تحلیلی آزمون دوجمله‌ای تحلیل و بررسی گردید.

با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید مربوطه میزان اهیمت 38 شاخص اصلی استخراج شده از قطعنامه‌های سازمان بین ­المللی دریانوردی سنجیده شد. در ادامه 35 شاخص مناسب جهت ارزیابی عملکرد مؤسسات رده‌بندی ایرانی در حوزه مدیریتی، فنی، بازرسی و آموزشی مشخص شده و با استفاه از آزمون فریدمن رتبه‌بندی گردید. در نهایت برای انطباق کامل با قوانین، مقررات و الزامات پیشنهاد‌ها لازم ارائه شد.

کلیدواژه‌ها: مؤسسات رده‌بندی ایرانی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بین‌المللی دریانوردی

بی شک توسعه صنعت دریایی کشور و ارتقا جایگاه آن در عرصه جهانی، بدون در نظر گرفتن دستاورد مهمی همچون استقلال تکنولوژی و علمی معنایی نخواهد داشت. مؤسسات رده‌بندی به عنوان نماینده کشور‌های صاحب پرچم کار نظارت بر فعالیت‌های دریایی شناورها و صدور گواهینامه‌های ایمنی و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی را بر عهده دارند.