موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): آرش، جلیلیان

Loading

چکیده

امروزه بنادر در یک محیط کاملا رقابتی فعالیت می‌کنند و اهمیت مشتری مداری از طریق ارائه خدمات با کیفیت در اغلب بنادر تجاری دنیا شناخته شده است. بنادر تجاری در جهت جهانی شدن و جوابگو بودن به تقاضای جهانی باید به نیازهای مختلف استفاده کنندگان خود توجه ویژه داشته باشند و در صدد برآورده نمودن آن‌ها برآیند. خدمات دریایی و بندری نیز محوراصلی تمام فعالیت‌های یک بندر دریایی محسوب می‌شود و دلیل اینکه یک بندر برای مشتری انتخاب می‌شود، خدماتی است که بندر می‌تواند ارائه کند، و این مهم تنها در سایه تولید و خدمات با کیفیت بدست می‌آید. در این تحقیق با هدف بررسی و رتبه‌بندی کیفیت خدمات دریایی و بندری در بندر خرمشهر جهت جذب مشتری سعی می‌شود با بررسی و ارزیابی نقش خدمات دریایی و بندری در ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان، اعم خطوط کشتیرانی، صاحبان کالا و مالکان شناورها، و ... نتایجی درخصوص برنامه‌ریزی بهینه در جذب مشتری در بندر خرمشهر بدست آورد که می‌تواند راهگشای مسائل مهم مدیریتی در بنادر باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و نوع کار تحقیق، کاربردی بوده و با توجه به‌ روش گردآوری اطلاعات از مدل آماری توصیفی و استنباطی جهت پاسخ به سؤالات تحقیق استفاده شده است. برای این کار از پرسش نامه استاندارد سروکوال برای ارزیابی کیفیت خدمات، استفاده شده و جامعه آماری تحقیق، مشتریان بندرخرمشهراعم از خطوط کشتیرانی کانتینری، شناورهای سنتی، نمایندگان خطوط کشتیرانی، صاحبان کالا، اعم ازکالاهای عمومی و فله و کالاهای کانتینری و شرکت‌های تخلیه و بارگیری می‌باشند که روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که تعداد کل مشتریان02 3 نفر می‌باشند که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 91 نفر از این 302 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک شامل آزمون های: مقایسه دو میانگین(t دو نمونه وابسته) آزمون رتبه‌های علامت دار ویل کاکسون، آزمون رتبه‌بندی فریدمن جهت آزمون فرضیات پژوهش مورد تجریه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از انجام تحقیق بیانگر این است که بین خدمات مورد انتظارمشتریان و خدمات ارائه شده به آن‌ها در بندر خرمشهر درکلیه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات شکاف وجود دارد، یعنی در تمام ابعاد سروکوال، ابعاد پاسخگویی، اطمینان، ملموس بودن، همدلی و تضمین اختلاف معنی دار بوده و وضع مطلوب، بالاتر از سطح موجود ارائه خدمات بوده و از نظر اهمیت، بعد تضمین به عنوان مهم‌ترین بعد و بعد از آن به ترتیب بعد ملموس بودن، بعد همدلی، بعد اطمینان قرار داشتند و بعد پاسخگویی به عنوان کم اهمیت‌ترین بعد از نظر مشتریان شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها: بندر خرمشهر، مدل سروکوال، خدمات دریایی و بندری، کیفیت خدمات

امروزه بنادر در یک محیط کاملا رقابتی فعالیت می‌کنند و اهمیت مشتری مداری از طریق ارائه خدمات با کیفیت در اغلب بنادر تجاری دنیا شناخته شده است. بنادر تجاری در جهت جهانی شدن و جوابگو بودن به تقاضای جهانی باید به نیازهای مختلف استفاده کنندگان خود توجه ویژه داشته باشند و در صدد برآورده نمودن آن‌ها برآیند. خدمات دریایی و بندری نیز محوراصلی تمام فعالیت‌های یک بندر دریایی محسوب می‌شود و دلیل اینکه یک بندر برای مشتری انتخاب می‌شود، خدماتی است که بندر می‌تواند ارائه کند، و این مهم تنها در سایه تولید و خدمات با کیفیت بدست می‌آید.