موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): ایوب، بزرگ زاده

Loading

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی به کارگیری سیستم هزینه­ یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرایند تصمیم­ گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی است.در واقع این به دنبال بررسی تأثیر سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرایند تصمیم ­گیری مدیران است. برای گردآوری داده­‌های تحقیق پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است که برای این منظور 120 پرسشنامه که حاوی سؤالاتی درباره برداشت پاسخ دهندگان، درباره نقش به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرایند تصمیم­ گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی میان کارشناسان، روسا، مدیران توزیع گردید. برای تحلیل داده ­های تحقیق از نرم­افزار SPSS استفاده شده است. بعد از جمع­ آوری داده­‌ها، از آزمون تک نمونه ­ای جهت آزمون فرضیات استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرایند تصمیم‌گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی موثر بوده و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صحت، دقت، به موقع بودن، اقتصادی بودن تصمیم‌گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها: دقت، صحت، به موقع بودن، اقتصادی بودن، سیستم هزینه ­یابی برمبنای فعالیت

هدف این تحقیق ارزیابی به کارگیری سیستم هزینه­ یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرایند تصمیم­ گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی است.در واقع این به دنبال بررسی تأثیر سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرایند تصمیم ­گیری مدیران است. برای گردآوری داده­های تحقیق پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است که برای این منظور 120 پرسشنامه که حاوی سؤالاتی درباره برداشت پاسخ دهندگان، درباره نقش به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرایند تصمیم­ گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی میان کارشناسان، روسا، مدیران توزیع گردید. برای تحلیل داده ­های تحقیق از نرم­افزار SPSS استفاده شده است.