موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مژگان، جلیلیان

Loading

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد استراتژیک (SPMS) بر عملکرد سازمانی در تدوین استراتژی در اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر اجرا گردید.

روش‌ها: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است که در پاییز سال 1392 بر روی 44 نفر از مدیران ارشد و میانی سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره) و اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ی محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ برابر با 0.849 تایید گردید. به‌ منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و AMOSاستفاده گردید.

یافته‌ها: طبق نتایج حاصل از سنجش پرسشنامه، تاثیر SPMS بر عملکرد سازمان به وسیله سه فاکتور اصلی: میزان سازگاری BSC، تاثیر بر عملکرد منابع انسانی و طراحی اهداف بر اساس SPMS تعیین می‌شود. این سه عامل باهم 69.6% از تاثیر بر نتایج عملکرد سازمان را به عهده دارند. در میان عوامل مرتبط با آن، تاثیر میزان سازگاری BSC بر عملکرد سازمان به وضوح مهمترین عامل است. یافته‌های تحقیق مبنی بر اینکه تاثیر SPMS بر منابع انسانی تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارد، چارچوب BSC را تقویت می‌کند. با این توضیح که ارتباط بین یادگیری و رشد سازمانی را همراه با دیگر دیدگاه‌های BSC نشان می‌دهد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که 41% تاثیر SPMS بر منابع انسانی، ناشی از میزان سازگاری BSC و طراحی اهداف بر اساس SPMS و اثربخشی آن است.

نتیجه گیری: مدل تحقیق این بینش را ارائه می‌دهد که متغیرهای میزان سازگاری BSC و طراحی اهداف با تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی که از طریق منابع انسانی و سایر متغیرها بر عملکرد سازمان می‌گذارند بالاترین امتیازها را از آن خود کرده‌اند بدین ترتیب که متغیر میزان سازگاری BSC 48% و متغیر طراحی اهداف بر اساس SPMS به نوبه خود با 40% بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها: سیستم اندازه‌گیری عملکرد استراتژیک(SPMS)، عملکرد سازمان، کارت امتیازی متوازن(BSC)، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد استراتژیک (SPMS) بر عملکرد سازمانی در تدوین استراتژی در اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر اجرا گردید. روش‌ها: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است که در پاییز سال 1392 بر روی 44 نفر از مدیران ارشد و میانی سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره) و اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ی محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ برابر با 0.849 تایید گردید. به‌ منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و AMOSاستفاده گردید.