موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): محمدامین، دانا

Loading

چکیده

در این تحقیق قصد بر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در استقرار بنادر خشک در ایران است. ابتدا 20 شاخص شناسایی شده در قالب 3 فاکتور زیرساختار، سخت­ افزار و نرم­افزار دسته­‌بندی شدند. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه به صورت منطقی انجام شد و به تأیید اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوطه نیز رسیده است. در مطالعات مقدماتی، پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 0.789 مورد قبول واقع شد. 120 پرسشنامه در بین جامعه آماری شناسایی شده توزیع شد که از این تعداد، 108 پرسشنامه جمع­آوری و قابل قبول بودند. جامعه آماری در این تحقیق شامل اساتید و متخصصان دانشگاهی، متخصصان در زمینه­ امور حمل‌ونقل دریایی، متخصصان روش­های حمل‌ونقلی و کارشناسان اقتصادی وزارت راه و ترابری می­ باشند. جهت تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق از آزمون­‌هایی چون فریدمن، کروسکال والیس، KMO، بارتلت، کولموگروف – اسمیرنوف و توزیع دو جمله ­ای استفاده شده است. در پایان تحقیق مشخص شد که فاکتور نرم‌افزار موثرترین عامل در استقرار بنادر خشک در ایران می­ باشد. همچنین از میان 20 شاخص شناسایی شده، شاخص­های وجود تجهیزات و وسایل تخلیه و بارگیری (جرثقیل و...)، ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کالا و دسترسی به مسیرهای عمده داخلی و بین‌المللی (Hinterland) بیشترین تاثیر و اهمیت در استقرار بنادر خشک در ایران داشته ­اند.

کلیدواژه‌ها: بندر خشک، بندر ساحلی، راه­های ارتباطی، حمل‌ونقل ترکیبی.

در این تحقیق قصد بر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در استقرار بنادر خشک در ایران است. ابتدا 20 شاخص شناسایی شده در قالب 3 فاکتور زیرساختار، سخت­ افزار و نرم­افزار دسته­‌بندی شدند. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه به صورت منطقی انجام شد و به تأیید اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوطه نیز رسیده است.