موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مهناز، ابولیان

Loading

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی نفش سرمایه ساختاری در ایجاد مزیت رقابتی از طریق هوشمندی رقابتی در شرکت‌های ارائه کننده خدمات دریایی و بندری در استان گیلان است تا از این طریق دستیابی به مزیت رقابتی را مورد شناسایی قرار دهد. روش تحقیق از نظر نوع تحقیق، توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش فوق، شرکت‌های ارائه کننده خدمات دریایی و بندری در استان گیلان است. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده بوده و به ازای 30 شرکت موجود در استان گیلان طبق جدول مورگان تعداد ٢٨ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش و اندازه‌گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده و جهت برآورد ضریب پایایی در این پژوهش ازضریب آلفای کرونباخ1 که به محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری (پرسشنامه‌ها) می‌پردازد استفاده شده است .ضمناً برای سنجش روایی پرسشنامه، از نظریات اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شده که پس از بررسی و تأیید ایشان، پرسشنامۀ نهایی، آماده توزیع گردید. سیستمهای اطلاعاتی با هوشمندی رقابتی در شرکت‌های ارائه کننده خدمات دریایی و بندری رابطه معنادار دارد. فاکتورهای محتوا با صحت و دقت اطلاعات هوشمندی رقابتی رابطه معنادار دارد. سرمایه ساختاری از طریق هوشمندی رقابتی با مزیت رقابتی رابطه معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها:سرمایه ساختاری،سیستم‌های اطلاعاتی،عوامل محتوایی (فاکتورهای محتوا)،هوش فرهنگی،هوش اجتماعی،هوشمندی رقابتی،مزیت رقابتی


↑ [1] Chronbach s Coefficient Alpha
پژوهش حاضر در پی بررسی نفش سرمایه ساختاری در ایجاد مزیت رقابتی از طریق هوشمندی رقابتی در شرکت‌های ارائه کننده خدمات دریایی و بندری در استان گیلان است تا از این طریق دستیابی به مزیت رقابتی را مورد شناسایی قرار دهد. روش تحقیق از نظر نوع تحقیق، توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش فوق، شرکت‌های ارائه کننده خدمات دریایی و بندری در استان گیلان است.