موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): عباس، محمدی صياد

Loading

چکیده

پژوهش پیش رو، باهدف بررسی تاثیر میزان هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان طرح و اجرا شده است، به این منظور کلیه کارکنان آن اداره کل در شهر بندرانزلی به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرارگرفته‌اند. این مطالعه از دید روش، از انواع پژوهش‌های توصیفی؛ از نوع همبستگی؛ از منظر هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. براین اساس برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش به ترتیب پرسشنامه‌های هوش عاطفی بار- آن (1997) شامل 30 سؤال و رفتارشهروندی سازمانی صالح نیا و همکارانش (1388) که برگرفته از پرسشنامه محققین از قبیل پودساکوف، مکینزی، مورمن (1990) و ... بود که شامل 43 سؤال می‌باشد، بکاربرده شد. حجم نمونه تحقیق حاضر 201 نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس انتخاب گردید پایایی پرسشنامه‌ها به‌ روش آلفای کرونباخ برای دومتغیر اشاره شده به ترتیب برابر با 0.953 و 0.891 محاسبه گردید. یافته‌های نهایی پژوهش در نرم‌افزار SPSS، حاکی از وجود تاثیر معنی دار هوش عاطفی بر رفتارشهروندی سازمانی می‌باشد که از میان ابعاد مختلف (هوش عاطفی) مورد سنجش در این پژوهش (٥ بعد)، بعد حل مسئله بیشترین تاثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی داشته است.

کلیدواژه‌ها: رفتارشهروندی سازمانی، هوش عاطفی، عزت نفس، خوش بینی، تحمل فشار روانی، حل مسئله و روابط بین فردی

پژوهش پیش رو، باهدف بررسی تاثیر میزان هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان طرح و اجرا شده است، به این منظور کلیه کارکنان آن اداره کل در شهر بندرانزلی به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرارگرفته‌اند. این مطالعه از دید روش، از انواع پژوهش‌های توصیفی؛ از نوع همبستگی؛ از منظر هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی است.