موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): حميد، شعبانی نوشری

Loading

چکیده

هدف این تحقیق مطالعه رابطه هوش هیجانی و استراتژی‌های مدیریت تعارض در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. تحقیق با استفاده از الگوی رحیم(2002) رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استراتژی‌های مدیریت تعارض کارکنان (چانه زنی و حل مسئله) را سنجیده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است.نوع تحقیق میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش نامه است. جامعه آماری مدیران اداره بندر و دریانوردی انزلی و چهار شرکت اپراتور حمل‌ونقل در بندر هستند که از دو نوع پرسشنامه استفاده شد. سؤالات هوش هیجانی از کارمندان پرسیده شد که شامل 22 سؤال است و پرسشنامه استراتژی مدیریت تعارض با 22 سؤال بین مدیران توزیع گردید و از بین400 پرسشنامه به 200 عدد پاسخ دادندو نمونه آماری مدیران 77 نفر است. ابعاد هوش هیجانی شامل خودآگاهی، خودمدیریتی، همدلی، مهارت اجتماعی و انگیزش هستند و نتایج نشان می‌دهد که بین خودآگاهی با خودمدیریتی،همدلی ومهارت‌های اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین همدلی با مهارت اجتماعی وخود مدیریتی مدیران رابطه مثبت معنی دار وجود دارد و در نهایت بین انگیزش مدیران رابطه مثبت و معنی دار با استراتژی مدیریت حل مسئله وجود دارد وبین انگیزش مدیران و استراتژی مدیریتچانه زنی کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: خودآگاهی، خودمدیریتی، همدلی، مهارت اجتماعی، انگیزش، مدیریت تعارض

هدف این تحقیق مطالعه رابطه هوش هیجانی و استراتژی‌های مدیریت تعارض در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. تحقیق با استفاده از الگوی رحیم(2002) رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استراتژی‌های مدیریت تعارض کارکنان (چانه زنی و حل مسئله) را سنجیده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است.نوع تحقیق میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش نامه است.