موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): افشار، ربانی شهرستانی

Loading

چکیده

امروزه تمامی شرکت‌های بزرگ و کوچک به تکنولوژی سیستم‌ها و شبکه ارتباطی دسترسی دارند و با استفاده از آن قادر خواهند بود کارایی و بهره‌وری خود را افزایش دهند.بهبود در کارایی باعث می‌شود تا به موقعیت برتر تجاری دست یابند.در جهان اقتصاد امروز،سیستم‌های اطلاعاتی،اینترنت و سایر شبکه‌های کامپیوتری فرصت‌های جدیدی در جهت هماهنگ کردن فعالیت‌های کاری و نیز افزایش خلاقیت ایجاد می‌کنند. سیستم‌های اطلاعاتی می‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند تا دامنه فعالیت‌های خود را به دوردستها توسعه دهند،کالا و خدمات جدید ارائه دهند شغل‌ها و جریانات کار را تغییر دهند و چه بسا که تغییرات مهمی را در نحوه سازماندهی کار و تجارت بوجود آورند.از طرفی هوشمندی رقابتی،ابزاری تجاری است که به فرایند مدیریت راهبردی در سازمان‌ها کمک کرده و عملکرد کسب و کار را از طریق افزایش دانش،ارتباطات داخلی و کیفیت برنامه‌های راهبردی افزایش می‌دهند. هوشمندی رقابتی سمت و سوی رقابت را نشان داده و به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که از طریق تجزیه و تحلیل حرکات رقبا بتوانند قبل از آنکه تحت تاثیر محیط پیرامون قرا گیرند نسبت به پیش‌بینی و توسعه بازار خود اقدام کنند که این امر در بلند مدت منجر به کسب مزیت رقابتی پایدار می‌شود. در این تحقیق با ارائه یک مدل پیشنهادی به بررسی نقش سیستم‌های اطلاعاتی در هوشمندی رقابتی وتاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی در شرکت‌های انفورماتیکی استان گیلان پرداخته شده است. روش تحقیق از نظر نوع تحقیق، توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری آن شرکت‌های ارائه دهنده خدمات انفورماتیکی در استان گیلان است که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 129 نفر مدیران عامل این شرکت‌ها محاسبه و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار سنجش و اندازه‌گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده و جهت برآورد ضریب پایایی در این پژوهش ازضریب آلفای کرونباخ که به محاسبه هماهنگی درونی ابزاراندازه‌گیری (پرسشنامه‌ها) می‌پردازد استفاده شده است .ضمناً برای سنجش روایی پرسشنامه، از نظریات اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شده که پس از بررسی و تأیید ایشان، پرسشنامۀ نهایی، آماده توزیع گردید. سیستمهای اطلاعاتی با هوشمندی رقابتی در شرکت‌های ارائه کننده خدمات انفورماتیکی رابطه معنادار دارد. هوشمندی رقابتی باعث ایجاد مزیت رقابتی در شرکت‌های انفورماتیکی استان گیلان می‌شود.

کلیدواژه‌ها: سیستم‌های اطلاعاتی،،هوشمندی رقابتی،مزیت رقابتی،فناوری اطلاعات، تکنولوژی

امروزه تمامی شرکت‌های بزرگ و کوچک به تکنولوژی سیستم‌ها و شبکه ارتباطی دسترسی دارند و با استفاده از آن قادر خواهند بود کارایی و بهره‌وری خود را افزایش دهند.بهبود در کارایی باعث می‌شود تا به موقعیت برتر تجاری دست یابند.در جهان اقتصاد امروز،سیستم‌های اطلاعاتی،اینترنت و سایر شبکه‌های کامپیوتری فرصت‌های جدیدی در جهت هماهنگ کردن فعالیت‌های کاری و نیز افزایش خلاقیت ایجاد می‌کنند.