موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): عزت اله، محمدعلی پور

Loading

چکیده

امروزه حمل‌ونقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می‌گردد و به‌ دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی برفرایند رشد اقتصادی کشور دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری بر عهده دارد. بدون وجود شبکه حمل‌ونقل، تاسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگان مطلوب تصور رشد و توسعه عمومی کشور غیرممکن به نظر می‌رسد. اساساً در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت جهانی در مقطع زمانی فعلی و روند گسترش آن نمی‌توان نقش سیستمهای حمل‌ونقل در بهینه‌‌سازی هزینه‌ها، زمان سفر، سرعت جابه‌جایی، ایمنی و سطح خدمات ارائه شده را انکار نمود.

امنیت در حمل‌ونقل عمومی یک مسئولیت مشترک به‌ شمار می‌رود و مستلزم یک کنترل و نظارت مشخص می باشد. مسئولیت‌ها می‌بایست به‌ روشنی تعریف شوند و مشارکت‌ها برای یک رویکرد همه جانبه و مداوم شکل بگیرد تا امنیت منطقه را شکل دهد. توسعه دروازه ورود به همه چیز است و توسعه‌ای که موجب امنیت شود توسعه پایدار است. یکی از مولفه‌های توسعه، سیستم حمل‌ونقل دریایی و جاده‌ای است که اگرعملکرد درست داشته باشد موجب امنیت و همچنین توسعه پایدار می‌شود.

لذا نگارنده در این پایان نامه به ماهیت تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شیوه کتابخانه‌ای به گردآوری اطلاعات پرداخته و ضمن تجزیه و تحلیل، حمل‌ونقل دریائی و جاده‌ای را به عنوان متغیر مستقل و امنیت پایدار استان گیلان متغیر وابسته این پایان نامه لحاظ کرده است تا نقش این عوامل در ایجاد امنیت پایدار مشخص گردد.

نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است حمل‌ونقل دریایی و جاده­ا یکی از ارکان امنیت است. بر همین اساس است که در مدل حلقه­های استراتژیک حمل‌ونقل دریائی و جاده‌ای نقش تعیین کننده­ای دارد.

کلیدواژه‌ها: حمل‌ونقل، جاده‌ای، دریایی، امنیت، توسعه، استان گیلان

امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی برفرآیند رشد اقتصادي کشور دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیتهایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه هاي تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیتهاي اقتصادي نقش غیرقابل انکاري بر عهده دارد.