موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): فاطمه، سالاريان

Loading

چکیده

در سال‌های اخیر فعالیت بندرنوشهر روند نزولی داشته که به نظر می‌رسد عوامل گوناگونی در این موضوع تاثیر داشته باشند. در این پایان نامه، اولویتی از عوامل موثر در بهبود مزایای رقابتی بندر نوشهر میان بنادر شمال کشور در جذب و پهلودهی کشتی ارائه گردید. روشی که در این پژوهش به کار گرفته شد به دو بخش تقسیم می‌گردد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ­ای و مصاحبه با خبرگان و صاحب‌نظران عوامل موثر بر عملکرد هر بندر شناسایی شد و سلسله‌مراتبی از این عوامل ترسیم گردید. سپس در بخش دوم با استفاده از روش فرایند سلسله‌مراتبی ابتدا بر اساس قضاوت شهودی درجه اهمیت هر عامل برای بندر نوشهر در ماتریس‌های مقایسات زوجی تعیین شد و سپس با انجام محاسبات، وزن هر یک از عوامل به دست آمده، اولویت‌بندی شدند. نتایج حاصل از بررسی‌های این پژوهش نشان داد مهم‌ترین عواملی که می‌توانند در بهبود مزایای رقابتی بندر نوشهر در جذب و پهلو دهی کشتی‌ها موثر باشند شامل قیمت خدمات بندری، اراضی پسکرانه مناسب و نرخ کرایه حمل جاده‌ای است. در پایان نیز براساس اولویت‌های استخراج شده پیشنهاداتی جهت بهبود مزایای رقابتی بندر نوشهر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها: مزیت رقابتی، بندر نوشهر، جذب، پهلوگیری، کشتی، فرایند سلسله‌مراتبی، دیماتل

در سال‌های اخیر فعالیت بندرنوشهر روند نزولی داشته که به نظر می‌رسد عوامل گوناگونی در این موضوع تاثیر داشته باشند. در این پایان نامه، اولویتی از عوامل موثر در بهبود مزایای رقابتی بندر نوشهر میان بنادر شمال کشور در جذب و پهلودهی کشتی ارائه گردید. روشی که در این پژوهش به کار گرفته شد به دو بخش تقسیم می‌گردد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ­ای و مصاحبه با خبرگان و صاحب‌نظران عوامل موثر بر عملکرد هر بندر شناسایی شد و سلسله‌مراتبی از این عوامل ترسیم گردید.