موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

چکیده پایان نامه

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مؤلفه‌های آن با نوآوری سازمانی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی شاغل در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران با حداقل تحصیلات فوق دیپلم به تعداد 196 نفر بوده که از این میزان بر اساس فرمول کوکران تعداد 133 نفر به‌ روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌های مدیریت دانش تعدیل یافته بهات (2001) با 38 پرسش و نوآوری سازمانی با 12 پرسش می‌باشد؛ جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری (ظاهری) استفاده شده و میزان پایایی دو پرسشنامه به‌ روش آلفای کرونباخ به ترتیب 970/0 و 902/0 بدست آمده است. به‌ منظور بررسی فرضیه‌ها با به کارگیری نرم‌افزار SPSS V21.0 از آزمون تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و مؤلفه‌های آن کسب، خلق، ثبت، انتقال و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی در کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران وجود دارد و مولفه‌های مدیریت دانش در نوآوری سازمانی تاثیر داشته و قادر به تبیین آن می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: مدیریت دانش، خلق دانش، به‌کارگیری دانش، انتقال دانش، حفظ دانش، نوآوری سازمانی