موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): شهربانو، حبیبی

Loading

چکیده

یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری نگرش نوین به منابع انسانی سازمان به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل مولد در ایجاد مؤسسات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی دلایل عدم استقرار حسابداری منابع انسانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران و چگونگی ترتیب تأثیرگذاری آن‌ها بوده است. روش تحقیق از نوع کتابخانه‌ای و میدانی و جامعه آماری 22 نفر از مدیران منابع انسانی و مالی و کارشناسان مربوطه اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران بوده‌اند. بنابراین با جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای با تکنیک AHP و تحلیل آن‌ها به اولویت‌بندی عوامل پرداخته شده است. یافته‌ها نشان داده‌اند که از بین عوامل مختلف عدم استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی، نبود آموزش سیستم حسابداری با رتبه 0.253 دارای بیشترین تأثیر و نبود آگاهی از مزایای سیستم با رتبه 0.232، نبود استاندارد به کارگیری سیستم با رتبه 0.205، نبود افراد متخصص با رتبه 0.203، نبود روش گزارشگری مناسب با رتبه 0.107در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در پایان نتیجه گیری شده است که مدیران و دست اندرکاران امر در جهت استقرار سیستم مناسب حسابداری منابع انسانی باید به چه موضوعاتی توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها: سیستم حسابداری منابع انسانی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری نگرش نوین به منابع انسانی سازمان به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل مولد در ایجاد مؤسسات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی دلایل عدم استقرار حسابداری منابع انسانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران و چگونگی ترتیب تأثیرگذاری آن‌ها بوده است. روش تحقیق از نوع کتابخانه‌ای و میدانی و جامعه آماری 22 نفر از مدیران منابع انسانی و مالی و کارشناسان مربوطه اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران بوده‌اند.