موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مصطفی، سلطانی

Loading

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی پرداخته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به تعداد 205 نفر جامعه آماری پژوهش را تشکیل می­ دهند که 133 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­‌ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه­‌های هوش هیجانی (سیبریا شیرینگ، 1996) و پرسش نامه محقق ساخته بر مبنای مدل سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال، 1998) می‌باشند. پایایی پرسشنامه ­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.873 و 0.749 محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­‌ها ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن توزیع داده‌ها بررسی شد و سپس با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن معناداری فرضیه‌ها مورد سنجش قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین هر چه هوش هیجانی کارکنان افزایش یابد، سرمایه اجتماعی سازمان نیز افزایش خواهد یافت.همچنین بین ابعاد هوش هیجانی (خودانگیزی، خودآگاهی و خودکنترلی) با سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین ابعاد هوشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: هوش هیجانی، سرمایه اجتماعی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران-منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی پرداخته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به تعداد 205 نفر جامعه آماری پژوهش را تشکیل می­ دهند که 133 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­‌ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.