موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سیده عظمی، موسوی

Loading

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی پرداخته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به تعداد 205 نفر جامعه آماری پژوهش را تشکیل می­ دهند که 133 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه­های اخلاق کار (گریگوری سی پتی، 1990) و پرسش نامه مسئولیت اجتماعی (فلمینگ، 2002) می‌باشند. پایایی پرسشنامه ­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.873 و 0.749 محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­‌ها ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن توزیع داده‌ها بررسی شد و سپس با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون معناداری فرضیه‌ها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد هوش هیجانی (دلبستگی یا علاقه، پشتکار یا جدیت، روابط سالم و انسانی و روح جمعی یا مشارکتی) با مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین هر چه اخلاق کار کارکنان افزایش یابد، مسئولیت اجتماعی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها: اخلاق کار، مسئولیت اجتماعی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران-منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی پرداخته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به تعداد 205 نفر جامعه آماری پژوهش را تشکیل می­ دهند که 133 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.