موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): ندا، منصوری

Loading

چکیده
هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر برنامه‌ریزی مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 89 شرکت در طی دوره 9 ساله از سال 1382 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش مدلی رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار گرفته است که در این مدل استقلال هیأت مدیره، سرمایه‌گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره، دانش مالی هیأت مدیره و تفکیک مدیرعامل از رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره، نفوذ دولت در هیأت مدیره شرکت به عنوان متغیر مستقل و اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده داراییها و میران سرمایه‌گذاری به عنوان متغیر کنترلی و برنامه‌ریزی مالیاتی به عنوان متغیر وابسته ارائه شده است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با به کارگیری نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین اندازه هیأت مدیره، دانش مالی هیأت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، بازده دارییها، میزان سرمایه‌گذاری، نفوذ دولت در هیأت مدیره و برنامه‌ریزی مالیاتی رابطه معنی داری وجود ندارد، بین اهرم مالی شرکت، اندازه شرکت، سرمایه‌گذاران نهادی و برنامه‌ریزی مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی، برنامه‌ریزی مالیاتی

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر برنامه‌ریزی مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 89 شرکت در طی دوره 9 ساله از سال 1382 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش مدلی رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار گرفته است که در این مدل استقلال هیأت مدیره، سرمایه‌گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره، دانش مالی هیأت مدیره و تفکیک مدیرعامل از رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره، نفوذ دولت در هیأت مدیره شرکت به عنوان متغیر مستقل و اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده داراییها و میران سرمایه‌گذاری به عنوان متغیر کنترلی و برنامه‌ریزی مالیاتی به عنوان متغیر وابسته ارائه شده است.