موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مجتبی، محمدزاده

Loading

چکیده

نظر به اینکه ارائه خدمات مطلوب تخلیه و بارگیری در بنادر از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد و همچنین در رقابت‌های نقش بسزایی ایفا می‌کند، از این رو تعیین معیار‌های مناسب و استفاده از سیستم‌های پشتیبانی تصمیم کارامد جهت ارزیابی و انتخاب شرکت‌هایی که چنین خدماتی را به صاحبان کالا در بنادر ارائه می‌کنند یکی از ا ولویت‌ها و ضرورت‌های مقامات بندری می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی اثرات کاربرد سیستم‌های پشتیبانی تصمیم جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران راهبری پایانه‌های بندری، استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در این خصوص نیز مورد بررسی و امکان سنجی قرار گیرد. در این تحقیق از هفت پرسشنامه استفاده شده است که یک پرسشنامه جهت بررسی اثرات کاربرد سیستم‌های پشتیبانی تصمیم بر ارزیابی و انتخاب پیمانکاران راهبری پایانه‌های بندری، سه پرسشنامه جهت تعیین معیارهای انتخاب، دو پرسشنامه جهت تعیین وزن معیارها و یک پرسشنامه جهت دریافت اطلاعات متقاضیان می‌باشد. پس از گردآوری اطلاعات، داده‌های پرسشنامه اول از طریق آزمون‌های 2 χ و T با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Minitab تحلیل گردید. که با توجه به نتایج حاصل در سطح اطمینان 99% و درجه آزادی 4 تأثیر DSS بر ارزیابی و انتخاب پیمانکار راهبری پایانه‌های بندری از ابعاد کاهش هزینه، کاهش زمان و افزایش دقت مورد تأئید قرار گرفته است. آلفای کرونباخ این پرسشنامه نیز معدل 0.958 می‌باشد که مؤید پایایی آن می‌باشد. همچنین در نتیجه اجرای روش AHP، سه معیار «مشخصات مالی و شرکتی متقاضیان»، «ظرفیت سرمایه‌گذاری در امکانات، تجهیزات و سیستم ها» و «طرح عملیاتی امکانات» به ترتیب به عنوان معیارهای اصلی انتخاب شدند. و شرکت‌های B، A و C به ترتیب به عنوان شرکت‌های برتر انتخاب شدند. از سوی دیگر با توجه به اینکه نسبت‌های سازگاری کلیه ماتریس‌های مقایسات زوجی کمتر از 0.1 می‌باشند لذا پایایی آن‌ها مورد تأئید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: سیستم پشتیبانی تصمیم، ارزیابی و انتخاب پیمانکار راهبری پایانه بندری، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی

نظر به اینکه ارائه خدمات مطلوب تخلیه و بارگیری در بنادر از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد و همچنین در رقابت‌های نقش بسزایی ایفا می‌کند، از این رو تعیین معیار‌های مناسب و استفاده از سیستم‌های پشتیبانی تصمیم کارامد جهت ارزیابی و انتخاب شرکت‌هایی که چنین خدماتی را به صاحبان کالا در بنادر ارائه می‌کنند یکی از ا ولویت‌ها و ضرورت‌های مقامات بندری می‌باشد.