موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سید احمد، جلالی

Loading

چکیده

هدف این پژوهش تعیین «بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد مدیران(مطالعه موردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد)» می­باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می­ باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد که بر اساس آمار تعداد کل تعداد مدیران 205نفر اعلام شده است، تشکیل داده‌اند. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 130نفر به‌ روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ­ها در این پژوهش پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت و عملکرد شغلی پترسون می‌باشد. مقدار آلفای کرونباخ برای کل سؤالات پرسشنامه‌ها به ترتیب،0.82،0.89 می‌باشد. در این پژوهش به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان داد که، بین تصور استراتژیک مدیران، سرنوشت مشترک مدیران، میل به تغییر مدیران، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش، فشار عملکرد و عملکرد مدیران در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد رابطه معنی داری وجود دارد.بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: هوش سازمانی، عملکرد، مدیران، منطقه ویژه امیرآباد

هدف این پژوهش تعیین «بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد مدیران(مطالعه موردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد)» می­باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می­ باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد که بر اساس آمار تعداد کل تعداد مدیران 205نفر اعلام شده است، تشکیل داده‌اند.