موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): فرشاد، بلوچ لاشاری

Loading

چکیده

امروزه در تجارت الکترونیک، امور بانکی به ساده‌ترین شکل انجام می‌شود. سازمان‌ها موظف هستند نسبت به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در جهت ارتقا کیفیت خدمات به مردم گام بردارند.از این رو نیاز است موانع پرداخت الکترونیکی درآمد سازمان بنادر و دریانوردی مورد مطالعه قرار گیرد. هدف تحقیق حاضر بررسی موانع استفاده از پرداخت الکترونیکی در دریافت درآمدهای اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی است، زیرا موجب بهبود شرایط انجام کار می‌شود و به صورت غیرمستقیم به افزایش اطلاعات مربوط به پژوهش نیز می‌انجامد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات تحقیق حاضر مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد که پرسشنامه پس از بررسی‌های کتابخانه‌ای، با مصاحبه تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان طراحی گردید. جامعه آماری در این تحقیق 380 نفر از کارمندان،کارشناسان و مدیران اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان می‌باشدکه به‌ طور تصادفی 200 پرسشنامه توزیع که در نهایت 186 پرسشنامه به‌ طور کامل تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای تجزیه وتحلیل داده‌های به دست آمده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که موانع به کارگیری پرداخت الکترونیکی در دریافت درآمدهای سازمان بنادر ودریانوردی به ترتیب عبارتند از:ویژگی‌های فنی شبکه، کمبود نیروی انسانی متخصص،ویژگی‌های سیستم پرداخت الکترونیک، ویژگی‌های قوانین ومقررات مالی و ویژگی‌های سیستم مالی سازمان بنادر و دریانوردی.

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، پرداخت الکترونیک، سازمان بنادر ودریانوردی

امروزه در تجارت الکترونیک، امور بانکی به ساده‌ترین شکل انجام می‌شود. سازمان‌ها موظف هستند نسبت به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در جهت ارتقا کیفیت خدمات به مردم گام بردارند.از این رو نیاز است موانع پرداخت الکترونیکی درآمد سازمان بنادر و دریانوردی مورد مطالعه قرار گیرد. هدف تحقیق حاضر بررسی موانع استفاده از پرداخت الکترونیکی در دریافت درآمدهای اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.