موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): علی، دهگان

Loading

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و ارائه راه کارهایی برای بهبود یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان از طریق اجرای مدیریت دانش بوده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و هدف تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان است که تعداد نمونه آماری این تحقیق 97 نفر می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته شامل 47 سؤال می‌باشد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر 0.979 حاصل گردید است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی مثل میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی و برای آزمودن داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسن و رگرسیون خطی چندگانه از نرم‌افزار SPSS 20 استفاده شده است. در تحقیق حاضر برای مدیریت دانش (متغیر مستقل ) شاخص‌های 1- شناسایی دانش 2- کسب دانش 3- توسعه دانش 4- توزیع دانش 5- بهره‌برداری از دانش 6- نگهداری دانش در نظر گرفته شده که تاثیر هر کدام از آن‌ها بر یادگیری سازمانی (متغیر وابسته) در جامعه آماری کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان بررسی می‌شود. برابر نتایج بدست آمده فرضیه اصلی و تمام فرضیات فرعی این پژوهش تایید شده و تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی مثبت است. پس از آزمون به کمک رگرسیون چندگانه، به‌ طور همزمان بین متغیر‌های مستقل و متغیر وابسته تحقیق،مشخص گردید که، 83.1 درصد از تغییرات یادگیری سازمانی،تحت تاثیر متغیر‌های کسب دانش، بهره‌برداری دانش و توزیع دانش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش، توزیع دانش، بهره‌برداری از دانش، نگهداری دانش،اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و ارائه راه کارهایی برای بهبود یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان از طریق اجرای مدیریت دانش بوده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و هدف تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان است که تعداد نمونه آماری این تحقیق 97 نفر می‌باشد.