موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): فاطمه، مرداد

Loading

چکیده

مدیریت یک سازمان یکی از چالش‌های مهم دنیای سازمان فعلی و آینده به‌ شمار می‌آید و این به آن دلیل است که جهت دهی مسیر سازمان از طریق تفکر و عمل مدیران، امکانپذیر است. یکی از شایستگی‌های محوری که موجب موفقیت سازمان می‌شود، هوش مدیران است مدیران نیازمند پرورش هوش خود در تمام سطوح هستند تا بتوانند وظیفه شان را به‌ طور متوازن و همه جانبه به انجام برسانند. از دیدگاه آمرام و دریر هوش معنوی شامل پنج بعد شعور و خودآگاهی، موهبت، معناداری، تعالی جویی و حقیقت می‌باشد که عملکرد کارکنان متاثر از هوش معنوی می‌باشد. در این راستا محیط‌های کاری سازمان‌های دولتی نیز در قلمرو عمومی قرار می‌گیرند و بهبود تعهد سازمانی آن‌ها (شامل ابعاد تعهد سازمانی عاطفی، عقلایی، هنجاری و عاطفی) نقش بسزایی در ارتقا نحوه ارائه خدمات به شهروندان دارد.

لذا با توجه به این دو مفهوم، هدف این تحقیق بررسی تاثیر هوش معنوی در محیط‌های کاری سازمان بنادر و دریا نوردی استان هرمزگان بر تعهد سازمانی کارکنان می‌باشد که قلمرو مکانی تحقیق بندر شهید رجایی و قلمرو زمانی تحقیق شش ماهه اول سال 1393 می‌باشد. نتایج نشان داد که در مجموع هوش معنوی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تأثیر دارد. بعبارت دیگر نتیجه این تحقیق دلالت بر آن دارد که برخورداری مدیران از هوش معنوی موجب تعالی و ارتقا عملکرد کارکنان می‌شود و توجه به هوش معنوی مدیران در سازمان نقطه قوتی بر بهبود تعهد سازمانی کارکنان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: هوش معنوی، تعهد سازمانی، بندر شهید رجایی، سازمان بنادر

مدیریت یک سازمان یکی از چالش‌های مهم دنیای سازمان فعلی و آینده به‌ شمار می‌آید و این به آن دلیل است که جهت دهی مسیر سازمان از طریق تفکر و عمل مدیران، امکانپذیر است. یکی از شایستگی‌های محوری که موجب موفقیت سازمان می‌شود، هوش مدیران است مدیران نیازمند پرورش هوش خود در تمام سطوح هستند تا بتوانند وظیفه شان را به‌ طور متوازن و همه جانبه به انجام برسانند.