موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): ادریس، جلاب

Loading

چکیده

این تحقیق با عنوان رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان و سلامت سازمانی در ادره کل بنادر دریانوردی استان مازندران «بندر نوشهر» به دنبال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری و ابعاد هشتگانه آن بر سلامت سازمانی می‌باشد. کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون (1973) و سلامت سازمانی بر اساس مدل هوی و میسکل (1371) طراحی شده است. سلامت سازمانی شامل ابعاد هفتگانه یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، حمایت منابع، روحیه و تاکید علمی می­باشد. همچنین کیفیت زندگی کاری و ابعاد هشتگانه آن، پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، فرصت تأمین رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام و همچنین توسعه قابلیت انسانی می­باشد. داده‌های تحقیق با استفاده از توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین کارکنان جمع‌آوری و با آزمون همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این بوده است که بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی در اداره کل بنادر دریانوردی استان مازندران «بندر نوشهر» در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری و مثبت وجود دارد. همچنین ابعاد کیفیت زندگی کاری به جزء محیط کار ایمن و بهداشتی بر سلامت سازمانی موثر بوده است. و نتیجه رتبه‌بندی ابعاد کیفیت زندگی کاری نشان داد که توسعه قابلیت انسانی بیشترین رتبه میانگین و قانون گرایی در سازمانکم‌ترین رتبه میانگین را دارا است.

کلیدواژه‌ها: کیفیت زندگی کاری، سلامت سازمانی.

این تحقیق با عنوان رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان و سلامت سازمانی در ادره کل بنادر دریانوردی استان مازندران «بندر نوشهر» به دنبال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری و ابعاد هشتگانه آن بر سلامت سازمانی می‌باشد. کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون (1973) و سلامت سازمانی بر اساس مدل هوی و میسکل (1371) طراحی شده است.