موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): فرید، یزدانی

Loading

چکیده

موضوع تحقیق حاضر بررسی نقش گردش شغلی با تعهد و­ عملکرد­ شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور است. برای این منظور گردش شغلی با مطالعه کتب، مقالات متعدد و­کسب نظر کارشناسان امر، و طبق دیدگاه سعادت(34،1384) در سه بعد ارتقا (ترفیع) انتقال و تغییر محل خدمتی(افقی) تنزیل درجه (پایین) و تعهد شغلی بر اساس نظریه بلاو و عملکرد شغلی بر اساس نظریه پاترسون تعریف گردیده و تعیین نقش گردش شغلی با تعهد و عملکرد­ شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور هدف اصلی تحقیق بوده در این راستا دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور می‌­باشد که تعداد آن ها1057 نفر است. حجم نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران 282 نفر برآورد و به‌ روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار­جمع­آوری اطلاعات، یک پرسشنامه محقق ساخته گردش شغلی و دو پرسشنامه استاندارد تعهد شغلی بلاو و عملکرد شغلی پاترسون است که شامل 45 سؤال می­ باشد. پس از سنجش روایی و پایایی آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از پرسشنامه ­های جمع­آوری شده از روشهای آماری و توصیفی و استنباطی استفاده شده است بدین ترتیب که برای طبقه‌بندی، تلخیص و تفسیر داده­‌ها، از آمار توصیفی و پس از تعیین نرمال نبودن داده­ها بوسیله آزمون کلموگروف- اسمیرنف، در­ سطح استنباطی برای آزمون فرضیه­های تحقیق، از آزمون اسپرمن و رگرسیون خطی استفاده شده است نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های تحقیق بیانگر آن است که بین گردش شغلی و تعهد و­ عملکرد ­شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور رابطه معنی­ داری وجود دارد و بر اساس آزمون رگرسیون بعد وابستگی حرفه­ای ابعاد تعهد شغلی کارکنان بیشترین تاثیرپذیری از متغیر مستقل گردش شغلی را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه ها­: گردش شغلی، تعهد شغلی، عملکرد شغلی

موضوع تحقیق حاضر بررسی نقش گردش شغلی با تعهد و­ عملکرد­ شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور است. برای این منظور گردش شغلی با مطالعه کتب، مقالات متعدد و­کسب نظر کارشناسان امر، و طبق دیدگاه سعادت(34،1384) در سه بعد ارتقا (ترفیع) انتقال و تغییر محل خدمتی(افقی) تنزیل درجه (پایین) و تعهد شغلی بر اساس نظریه بلاو و عملکرد شغلی بر اساس نظریه پاترسون تعریف گردیده و تعیین نقش گردش شغلی با تعهد و عملکرد­ شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور هدف اصلی تحقیق بوده در این راستا دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تنظیم گردیده است.