موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): دانش، بواسحاقی

Loading

چکیده

روش بی.او.تی به عنوان یک روش مناسب جهت تأمین مالی پروژه‌های زیر بنایی، که به شدت مورد نیاز جامعه بوده مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است چرا که نه تنها مشکلات عدیده دولت مانند استقراض، تأمین مالی، ریسک پروژه و غیره راحل می‌کند، بلکه باعث فرصت جدید سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال می‌شود. هدف تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت قراردادهای بی.او.تی (مطالعه موردی بندرفریدونکنار) بوده است. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق 110نفر از کارشناسان و مدیران سازمان بنادر و دریانوردی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد که به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت قراردادهای بی.او. تی پرداخته است. روش آماری در تجزیه و تحلیل داده‌ها، استفاده از آزمون کرونباخ برای قابل قبول بودن و پایایی پرسشنامه و آزمون دو جمله‌ای برای بررسی هریک از سؤالات و گزینه‌های مربوط به آن‌ها و آزمون فرید من جهت رتبه‌بندی گزینه‌ها می‌باشد. نتایج آزمون دو جمله‌ای نشان داد که مهم‌ترین عوامل موفقیت قراردادهای بی.او.تی در بندر فریدونکنارشامل: تسیم مناسب ریسک، پیشنهاد مالی، چهارچوب قراردادها، انتخاب پروژه مناسب، نقش دولت، شرکای کنسرسیوم، راه‌حل فنی وروند مناقصه می‌باشد. نتایج آزمون فریدمن در اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت قراردادهای بی.او.تی، به ترتیب شامل: چهار چوب قراردادها، پیشنهاد مالی، نقش دولت، انتخاب پروژه مناسب، تسهیم مناسب ریسک، شرکای کنسرسیوم، راه‌حل فنی و روند مناقصه می‌باشد. در نتیجه با به کارگیری نتایج به دست آمده، قراردادهای بی.او.تی می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه‌های زیر بنایی باعث هد ایت سرمایه‌های بخش خصوصی به طرف طرح‌های زیر بنایی و استفاده از مدیریت کارای بخش خصوصی برای توسعه پروژه‌های زیر بنایی از جمله بنادر گردد که در نتیجه باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: شناسایی، اولویت‌بندی، موفقیت، بی.او.تی

روش بی.او.تی به عنوان یک روش مناسب جهت تأمین مالی پروژه‌های زیر بنایی، که به شدت مورد نیاز جامعه بوده مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است چرا که نه تنها مشکلات عدیده دولت مانند استقراض، تأمین مالی، ریسک پروژه و غیره راحل می‌کند، بلکه باعث فرصت جدید سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال می‌شود. هدف تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت قراردادهای بی.او.تی (مطالعه موردی بندرفریدونکنار) بوده است.