موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مريم، سام دليری

Loading

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت در ارتقا بهره‌وری و مدیریت دانش کارکنان بنادر شمالی انجام شد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و جامعه آماری تحقیق متشکل از مدیران، کارشناسان مسئول، کارشناسان ومتصدیان بنادر نوشهر، انزلی، امیرآباد، وترکمن(N= 360) بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و در مجموع 186 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه به شیوه بسته پاسخ بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از«آزمون t» و «ویلکاکسون» استفاده شده است.نتایج نشان داد که دوره‌های آموزش ضمن خدمت در ارتقا بهره‌وری و مدیریت دانش کارکنان بنادر شمالی مؤثر بوده است. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین میانگین مدیریت دانش و بهره‌وری قبل از آموزش و مدیریت دانش و بهره‌وری بعد از آموزش وجود دارد و این نشان دهنده اثر آموزش ضمن خدمت بر روی مدیریت دانش و بهره‌وری می‌باشد. و تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین بهره‌وری قبل از آموزش و بهره‌وری بعد از آموزش وجود دارد و این نشان دهنده اثر آموزش ضمن خدمت بر روی بهره‌وری می‌باشد. و میانگین مدیریت دانش بعد از آزموزش از مدیریت دانش قبل از آموزش بیشتر است.

کلیدواژه‌ها: آموزش ضمن خدمت، بهره‌وری، مدیریت دانش،کارکنان

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت در ارتقا بهره‌وری و مدیریت دانش کارکنان بنادر شمالی انجام شد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و جامعه آماری تحقیق متشکل از مدیران، کارشناسان مسئول، کارشناسان ومتصدیان بنادر نوشهر، انزلی، امیرآباد، وترکمن(N= 360) بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و در مجموع 186 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.