موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): هدایت اله، عبداله پور

Loading

چکیده

بندر امیرآباد، به‌ منظور رقابت با بنادر منطقه نیازمند توجه به بازاریابی درونی و جذابیت محیط کار برای کارکنان خود می‌باشد. انجام چنین تحقیقاتی می‌تواند تا حدودی به برنامه‌ریزی بهتر و مناسب‌تر در این زمینه‌یاری نماید. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین بازاریابی درونی و جذابیت نام تجاری کارفرما دربین کارکنان بنادر و دریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی وروش تحقیق توصیفی،پیمایشی می‌باشد. متغیرهای تحقیق، شاخص‌های بازاریابی درونی،ترسیم چشم‌انداز،سیستم ارزیابی عملکرد،آموزش کارکنان،هزینه روانشناختی یادگیری،سیستم پاداش،ارتباطات سازمان،مشارکت کارکنانو شاخص‌های جذابیت نام تجاری کارفرما،ارزش اجتماعی،ارزش بازار،ارزش اقتصادی،ارزش کاربردی،ارزش همکاری،و محیط کار می‌باشند. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان بندر امیرآباد به تعداد 273 نفر بودند. روش نمونه برداری به صورت تصادفی ساده و حجم نمونه به تعداد 159 نفر تعیین گردیده است. ابزار اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق،پرسشنامه می‌باشد که از روایی و اعتبار لازم برخوردار است. به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف معیار و نمودار فراوانی) و برای تائید و رد فرضیات پژوهش از روش آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کولموگورف اسمیرنوف) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش عبارتند از: میان بازاریابی درونی و جذابیت نام تجاری کارفرما در کارکنان بنادر و دریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیراباد رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته وبیشترین تاثیر متعلق به سیستم ارزیابی عملکرد سازمان وکم‌ترین تأثیر مربوط به سیستم مشارکت کارکنان بوده است.

کلیدواژه‌ها: بازاریابی درونی، جذابیت ادراک شده، نام تجاری کارفرما، بندر امیرآباد

بندر امیرآباد، به‌ منظور رقابت با بنادر منطقه نیازمند توجه به بازاریابی درونی و جذابیت محیط کار برای کارکنان خود می‌باشد. انجام چنین تحقیقاتی می‌تواند تا حدودی به برنامه‌ریزی بهتر و مناسب‌تر در این زمینه‌یاری نماید. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین بازاریابی درونی و جذابیت نام تجاری کارفرما دربین کارکنان بنادر و دریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد می‌باشد.