موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): موسی، پاداشی

Loading

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر توانمند‌‌سازی کارکنان بر احساس شادکامی آنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران می‌باشد برای این منظور توانمند‌‌سازی بر اساس نظریه وتن و کمرون در پنج بعد، احساس شایستگی، احساس موثر یودن، احساس معنی داری، احساس خود مختاری، احساس اعتمادو نظریه شادکامی براساس نظریه آرگایل تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری حاضرکارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان مازندران می‌باشدکه تعداد آن494 نفراست حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به اندازه 216 نفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه، پرسشنامه توانمند‌‌سازی وتن و کمرون و پرسشامه شادکامی آرگایل است که پس از سنجش روایی و پایایی دراختیار نمونه آماری قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات ازروشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است بدین ترتیب که برای توصیف، طبقه‌بندی، تلخیص وتفسیر دادهای آماری از روش آماری توصیفی ودر سطح استنباطی برای آزمون فرضیه‌های تحقیق ازآزمونهای کلموگروف اسمیرنف،r پیرسون ورگرسیون دومتغیره استفاده شد که نتایج حاصل نشان دهنده تایید تمام فرضیه‌های تحقیق به غیر از فرضیه 5- 1 می‌باشد. به‌ عبارتی توانمند‌‌سازی کارکنان و ابعاد آن، احساس شایستگی، احساس موثر بودن، احساس معنی داری واحساس خود مختاری براحساس شاد کامی کارکنان اداره کل بنادر مازندران موثر است و بعد احساس اعتماد توانمند‌‌سازی بر احساس شادکامی تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها: توانمند سازی، احساس شادکامی، احساس شایستگی، احساس موثر بودن، احساس معنی داری، احساس خودمختاری،

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر توانمند‌‌سازی کارکنان بر احساس شادکامی آنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران می‌باشد برای این منظور توانمند‌‌سازی بر اساس نظریه وتن و کمرون در پنج بعد، احساس شایستگی، احساس موثر یودن، احساس معنی داری، احساس خود مختاری، احساس اعتمادو نظریه شادکامی براساس نظریه آرگایل تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تنظیم گردیده است.