موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): وحید، نظیف کار

Loading

چکیده

امروزه محیط سازمان از پیچیدگی و شدت رقابت فراوانی برخوردار است. لذا، سازمان نیازمند نیروی انسانی پویا و منعطف برای پاسخ­گویی به این پیچیدگی­هاست. این تحقیق، هوش هیجانی را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در ایجاد نیروهای انسانی پویا در سازمان معرفی نموده و نقش کیفیت زندگی کاری را در بهبود هوش هیجانی نیروهای سازمانی مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، همبستگی و پیمایشی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان مجتمع بندر شهید رجایی می‌باشند. که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه­ای برابر با 280 نمونه محاسبه گردید. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری طبقه­ای استفاده شده است. در این مطالعه، از آزمون­های کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و معادلات اندازه‌گیری و ساختاری استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون با اطمینان 95 درصد به‌ طور کامل فرضیات تحقیق را مورد تأیید قرار داده است. در این بررسی‌ها ابعاد هوش هیجانی (متغیرهای خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) رابطه مثبت و معنی داری با کیفیت زندگی کاری کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها: هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط، کیفیت زندگی کاری.

امروزه محیط سازمان از پیچیدگی و شدت رقابت فراوانی برخوردار است. لذا، سازمان نیازمند نیروی انسانی پویا و منعطف برای پاسخ­گویی به این پیچیدگی­هاست. این تحقیق، هوش هیجانی را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در ایجاد نیروهای انسانی پویا در سازمان معرفی نموده و نقش کیفیت زندگی کاری را در بهبود هوش هیجانی نیروهای سازمانی مورد بررسی قرار داده است.