موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): خدیجه، کشاورز

Loading

چکیده

در این پایان نامه به تبعیت از مطالعه جاوید و رضا (2013) به بررسی تأثیر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1389-1355 پرداخته است. رابطه مبادله یکی از مهمترین شاخص‌های تجزیه و تحلیل اقتصاد بین­الملل به‌ حساب می‌آید.بدین منظور، از روش اقتصاد سنجی مدل خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در بلندمدت ارتباط معنی داری بین رابطه مبادله و رشد اقتصادی وجود دارد. همزمان متغیرهای اشتغال و سرمایه تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در بلندمدت دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می‌دهد که در هر دوره 0.39 درصد از عدم تعادل رشد اقتصادی، تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود حرکت می‌کند.

کلیدواژه‌ها: رابطه مبادله، رشد اقتصادی، خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL)

در این پایان نامه به تبعیت از مطالعه جاوید و رضا (2013) به بررسی تأثیر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1389-1355 پرداخته است. رابطه مبادله یکی از مهمترین شاخص‌های تجزیه و تحلیل اقتصاد بین­الملل به‌ حساب می‌آید.بدین منظور، از روش اقتصاد سنجی مدل خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده است.