موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): محمد، ثابتی

Loading

چکیده

هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران به بعنوان ارائه راهبرد چابکی سازمانی به‌ منظور ارتقا سهم بازار و جایگاه صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران در جهان وبه‌ ویژه منطقه است. چارچوب مفهومی اولیه، با بررسی و استفاده از نظریات و مدل­های محققین چابکی سازمانی پیشین و همچنین نیازمندیها و الزامات ساختار کسب و کار صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران طراحی و تدوین شد. در این چارچوب مفهومی، هفده متغیر (مولفه) چابکی سازمانی­ شناسایی­ و تحت عنوان چهار بعد اصلی یعنی: چابکی منابع انسانی – چابکی­ تکنولوژی– چابکی عوامل سازمانی و نهایتا بعد چابکی زنجیره حمل‌ونقل دریایی طبقه‌بندی شدند. بر همین اساس، چهل و هشت فرضیه برای آزمون برازش مدل و تاثیر مولفه‌های صنعت مورد مطالعه طرح گردید. در این تحقیق، برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، از پرسشنامه استفاده شده است و جامعه آماری تحقیق کارشناسان و مدیران سازمان‌های صنعت حمل­ ونقل دریایی ایران در نظر گرفته شده ­اند. حجم نمونه براساس نظریات اندیشمندان تحلیل معادلات ساختاری به ازاء هر مولفه، هفده آزمودنی و در مجموع 255آزمودنی محاسبه گردید. بررسی و تحلیل داده‌ها، با استفاده از دو روش آماری یعنی آمار توصیفی واستنباطی انجام گرفت. در بخش آمار توصیفی، شاخص‌های آماری ابعاد و مولفه‌های مدل چابکی سازمانی، اعتبار و روایی پرسشنامه، توزیع جامعه و نمونه آماری و...ارائه گردید. در بخش آمار استنباطی از سه تکنیک 1)تحلیل عاملی تاییدی 2)مدل یابی تفسیری- ساختاری و3)تحلیل مسیر استفاده شد. تحلیل عاملی تاییدی و شاخص­های آن، نشان داد ند که مولفه ­های هفده ­گانه، همبستگی خوبی با چهاربعد اصلی و نهایتا چابکی صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران دارند. بنابراین، مناسب بودن برازش مدل برای جامعه مورد مطالعه را تایید نمودند. همچنین، نتایج حاصله از بهره‌گیری روش مدل یابی ساختاری – تفسیری، ضمن اولویت‌بندی مولفه‌های مدل، آن‌ها را به نه سطح طبقه‌بندی نمود. در نهایت، تکنیک تحلیل مسیر، میزان اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم روابط تعیین شده توسط مدل یابی ساختاری –تفسیری را تعیین و تبیین نمود.ضمناً از پژوهش حاضر سه مقاله استخراج ودر مجلات مختلف نسبت به چاپ یا اخذ پذیرش آن‌ها اقدام گردید.

کلیدواژه‌ها: چابکی سازمانی صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران، چابکی عوامل سازمانی، چابکی منابع انسانی، چابکی زنجیره حمل‌ونقل، تحلیل عاملی تاییدی، مدل یابی ساختاری–تفسیری، تحلیل مسیر بنادر ایران.

هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران به بعنوان ارائه راهبرد چابکی سازمانی به‌ منظور ارتقا سهم بازار و جایگاه صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران در جهان وبه‌ ویژه منطقه است. چارچوب مفهومی اولیه، با بررسی و استفاده از نظریات و مدل­های محققین چابکی سازمانی پیشین و همچنین نیازمندیها و الزامات ساختار کسب و کار صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران طراحی و تدوین شد.