موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): احترام، جليل نژاد

Loading

چکیده

سازمان بنادر و دریانوردی به ­عنوان شاهراه ارتباط آبی اقتصاد کشور، نیازمند بررسی وضعیت خدمات کتابخانه‌ها و اطلاع‌رسانی است. سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از ابزار لایب­کوال شامل سنجش سه مؤلفه، فضا، کارکنان و منابع از نظر میزان خدمات دریافت شده و خدمات مورد انتظار کاربران است. این پژوهش به‌ روش پیمایشی- توصیفی انجام شده و جامعه آماری آن شامل 5188 نفراز کارکنان بنادرانزلی، امیرآباد، نوشهر، رجایی، امام، بوشهر و سازمان مرکزی (تهران) است و نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه‌ای و روش گردآوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد لایب­کوال است. یافته‌ها نشان می­دهد که بر اساس فراوانی گویه‌های مولفه کارکنان، عامل رفتار شناسی، ادب و تواضع102.8 درصد، بالاترین سطح و عامل دانش کافی با 46.6 درصد،پایین سطح را دارا است. گویه‌های مربوط به فضا از سطح انتظارات کاربران کمتر است. در این مولفه عامل وجود فضای آرام با 92.3 درصد بالاترین سطح و عامل وجود فضای مناسب کار گروهی با 75 درصد پایین‌ترین سطح را دارا می‌باشد. در گویه‌های مربوط به منابع در تمامی موارد، خدمات ارائه شده با سطح انتظارات کاربران با اختلاف قابل ملاحظه‌ای پایین می‌باشد. در این مولفه عامل وجود وب سایت کتابخانه‌ای با 50 درصدکم‌ترین سطح و عامل وجود مجلات چاپی با 85 درصد بالاترین سطح را دارا می‌باشد. نتایج نشان می‌دهدکه در کتابخانه‌های سازمان بنادر و دریانوردی در سه مولفه کارکنان، فضا و منابع، بین سطح انتظارات کاربران و خدمات ارائه شده فاصله معنی داری وجود دارد. نکته قابل توجه در خصوص مولفه کارکنان، این است که در عامل توانایی تخصصی فاصله بین انتظارات کاربران و خدمات ارائه شده بیشتر مشاهده می‌شود. در مورد مولفه منابع بین سطح انتظارات و خدمات ارائه شده در خصوص منابع الکترونیکی، وجود وب سایت کتابخانه‌ای و ابزارهای تسهیل کننده،فاصله معنی دار نسبت به منابع چاپی وجود دارد. مولفه فضا، فاصله بعیدی با سطح انتظارات کاربران دارد.

کلیدواژه ­ها: کتابخانه‌های سازمان بنادر و دریانوردی ایران، کاربران کتابخانه­‌ها، کیفیت خدمات، لایب- کوال، شکاف بین انتظارات و خدمات.

سازمان بنادر و دریانوردی به ­عنوان شاهراه ارتباط آبی اقتصاد کشور، نیازمند بررسی وضعیت خدمات کتابخانه‌ها و اطلاع‌رسانی است. سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از ابزار لایب­کوال شامل سنجش سه مؤلفه، فضا، کارکنان و منابع از نظر میزان خدمات دریافت شده و خدمات مورد انتظار کاربران است.