موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سعید، كیاكجوری

Loading

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مؤلفه‌های آن با تفکر استراتژیک کارکنان بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی شاغل در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران با حداقل تحصیلات فوق دیپلم به تعداد 196 نفر بوده که از این میزان بر اساس فرمول کوکران تعداد 133 نفر به‌ روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌های مدیریت دانش تعدیل یافته بهات (2001) با 38 پرسش و ظرفیت تفکر استراتژیک با 15 پرسش می‌باشد؛ جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری (ظاهری) استفاده شده و میزان پایایی دو پرسشنامه به‌ روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0.970 و 0.885 بدست آمده است. به‌ منظور بررسی فرضیه‌ها با به کارگیری نرم‌افزار SPSS V21.0 از آزمون تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و مؤلفه‌های آن – کسب، خلق، ثبت، انتقال و کاربرد دانش با تفکر و استراتژیک کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، تفکر استراتژیک، بندر نوشهر، فریدونکنار

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مؤلفه‌های آن با تفکر استراتژیک کارکنان بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی شاغل در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران با حداقل تحصیلات فوق دیپلم به تعداد 196 نفر بوده که از این میزان بر اساس فرمول کوکران تعداد 133 نفر به‌ روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد.