موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): حبیب، غفاری

Loading

چکیده

این تحقیق به بررسی محتوای­ اطلاعاتی اجتناب مالیاتی شرکت‌هایی می­ پردازد که در معرض خطر درماندگی و ناتوانی مالی می­ باشند. به صورت خاص در این تحقیق، امکان استفاده از تفاوت دفتری مالیات به عنوان شاخصی برای پیش­بینی درماندگی و ناتوانی مالی شرکت‌ها بررسی شده است. نمونه تحقیق متشکل از 71 شرکت ناتوان مالی و 71 شرکت غیر ناتوان مالی به عنوان نمونه کنترل در طی دوره زمانی 1381-1390 است. نتایج حاصل از آزمون‌های تک­ متغیره نشان داد می‌توان تفاوت معناداری بین اجتناب مالیاتی شرکت‌های ناتوان مالی و نمونه کنترلی در بازه زمانی سه سال پیش از وقوع ناتوانی مالی مشاهده نمود. این تفاوت در سال پیش از ناتوان مالی به حداکثر مقدار خود می‌رسد. همچنین، مدل پیش­بینی ناتوانی مالی که با استفاده از رگرسیون لوجستیک ساخته شد نشان داد که می‌توان از اجتناب مالیاتی شرکت‌ها به عنوان متغیر پیش‌بینی کننده ناتوانی مالی استفاده نمود و این متغیر عملکرد مدل را به شکل معناداری بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها: پیش‌بینی ناتوانی مالی؛ اجتناب مالیاتی؛ رگرسیون لوجستیک؛ تفاوت دفتری مالیات

این تحقیق به بررسی محتوای­ اطلاعاتی اجتناب مالیاتی شرکت‌هایی می­ پردازد که در معرض خطر درماندگی و ناتوانی مالی می­ باشند. به صورت خاص در این تحقیق، امکان استفاده از تفاوت دفتری مالیات به عنوان شاخصی برای پیش­بینی درماندگی و ناتوانی مالی شرکت‌ها بررسی شده است. نمونه تحقیق متشکل از 71 شرکت ناتوان مالی و 71 شرکت غیر ناتوان مالی به عنوان نمونه کنترل در طی دوره زمانی 1381-1390 است.