موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سعید، احمدزاده

Loading

چکیده

در عصر حاضر رضایت مشتریان بقای هر سازمانی را رقم می‌زند، در تجارت جهانی فرایند ترخیص کالا از اهمیت وافری برخوردار است. هدف این تحقیق، شناسایی نقاط ضعف و مشکلات سازمان‌های مرتبط با فرایند ترخیص کالا و ارائه راهکارهای عملی در زمینه رفع این مشکلات است. روش این پژوهش از نوع توصیفی پیماشی و از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آماری آن شامل صاحبان کالا، حق العمل کاران و ترخیص کاران در اداره بنادر و دریانوردی، گمرک و شرکت‌های کشتیرانی در بندر بوشهر می‌باشد، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه گردیده است. داده‌ها با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده و از طریق آزمون مدل تایید عاملی و t تک نمونه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مشکلات فرآروی صاحبان کالا شناسایی و راهکارهایی در خصوص رفع و یا تعدیل آن‌ها ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد عواملی از قبیل نیروی انسانی، خدمات اداری، تجهیزات عملیاتی، تعرفه‌ها و زیرساخت‌ها در بروز مشکلات در این فرایند تاثیر گذار بوده و عامل قوانین و مقررات تاثیری بر آن ندارد. از سوی دیگر مشخص گردید در این بندر عملکرد نیروی انسانی و خدمات اداری مطلوب بوده و تجهیزات عملیاتی، تعرفه‌ها و زیرساخت‌ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها: بندر بوشهر، ترخیص کالا، صاحبان کالا، تحلیل عاملی تاییدی

در عصر حاضر رضایت مشتریان بقای هر سازمانی را رقم می‌زند، در تجارت جهانی فرایند ترخیص کالا از اهمیت وافری برخوردار است. هدف این تحقیق، شناسایی نقاط ضعف و مشکلات سازمان‌های مرتبط با فرایند ترخیص کالا و ارائه راهکارهای عملی در زمینه رفع این مشکلات است. روش این پژوهش از نوع توصیفی پیماشی و از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آماری آن شامل صاحبان کالا، حق العمل کاران و ترخیص کاران در اداره بنادر و دریانوردی، گمرک و شرکت‌های کشتیرانی در بندر بوشهر می‌باشد، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه گردیده است.