موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): جلال، كافی زاده

Loading

چکیده

یکی از اصلی‌ترین عامل در بقای سازمان، مشتریان آن سازمان است. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻮده و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را از آﻧﺎن درﻳﺎﻓﺖ می‌ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از اﻧﮕﻴﺰه و ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎفی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﺣﻔظ او ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﻤﺎمی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه در ﻛﺎرﻛﻨﺎن بی ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺮ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن از وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی رﻗﺒﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﺎر و ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی آتی ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی نمایند و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. ﻫﺮﭼﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ در ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ و ﻛﺎراﺗﺮ از رﻗﺒﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮی را ﺷﻨﺎﺳﺎیی و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﺷﻚ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ بود. در این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بازار گرایی بر عملکرد کسب و کار بیمه‌های دریایی از روش پژوهشی توصیفی-پیمایشی استفاده شده است. تحلیل داده‌ها ازطریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار S P S S بوده است. روابط بین متغیرها در شرکت بیمه البرز بندر عباس (شهید رجایی) و در دوره زمانی اسفند ماه سال 1392 تا پایان فروردین 1393 مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق حاضر بازارگرایی به عنوان متغیر مستقل دارای ابعاد قدرت خریداران، قدرت رقابت و تغییرات بازار می‌باشد و متغیر عملکرد کسب و کار به عنوان متغیر وابسته دارای ابعاد عملکرد مشتری، عملکرد مالی و عملکرد بازار می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که قدرت خریداران و نیز قدرت رقابت بر عملکرد مالی بی تاثیر است اما سایر فرضیه‌ها تایید گردید.

کلیدواژه‌ها: بازارگرایی، عملکرد کسب و کار، بیمه دریایی

یکی از اصلی‌ترین عامل در بقای سازمان، مشتریان آن سازمان است. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻮده و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را از آﻧﺎن درﻳﺎﻓﺖ می‌ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از اﻧﮕﻴﺰه و ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎفی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﺣﻔظ او ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﻤﺎمی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه در ﻛﺎرﻛﻨﺎن بی ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.