موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): حسین، صدیقی

Loading

چکیده

نقش رهبران معنوی تحریک و برانگیختن کارکنان با استفاده از چشم­انداز معنوی و ایجاد زمینه­‌های فرهنگی براساس ارزش­های انسانی می‌باشد تا کارکنانی توانمند، دارای بهره ­وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند. در این پژوهش تلاش می‌­شود تا تاثیر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر تبیین شود. در این تحقیق از روش میدانی، کتابخانه ­ای استفاده شده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر شامل 240 نفر (20 نفر زن و 220 نفر مرد) می‌­باشد. روش نمونه­ گیری این تحقیق روش نمونه­ گیری تصادفی ساده می­ باشد. ابزاری که در اجرای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است پرسشنامه 17 سؤالی برای متغیر رهبری معنوی و 20 سؤالی برای متغیر عدالت سازمانی با ضرایب پایایی به ترتیب 0.893 و 0.875 می­باشد. برای محاسبات آماری در این تحقیق از آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده است. بعد از محاسبات آماری نتایج زیر بدست آمده است: وضعیت چهار شاخص رهبری معنوی (چشم‌انداز، عشق به نوع دوستی، شناخت و فراشناخت و شاخص­های عدالت سازمانی (توزیعی، رویه­‌ای و مراوده ­ای) از نظر پاسخگویان در وضعیت مناسبی قرار داشته و رهبری معنوی بر عدالت سازمانی تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: رهبری معنوی (چشم‌انداز، عشق به نوع دوستی، شناخت و فراشناخت) عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ­ای و مراوده ­ای).

نقش رهبران معنوی تحریک و برانگیختن کارکنان با استفاده از چشم­انداز معنوی و ایجاد زمینه­‌های فرهنگی براساس ارزش­های انسانی می‌باشد تا کارکنانی توانمند، دارای بهره ­وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند. در این پژوهش تلاش می‌­شود تا تاثیر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر تبیین شود.