موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): عبدالکریم، رضازاده

Loading

چکیده

موضوع این تحقیق، بیان و ارائه راهکارها و رهنمودهایی است که باعث افزایش جهت جذب کشتیهای تجاری و در نتیجه افزایش پهلوگیری آن‌ها در بنادر کشور به‌ طور عام و بندر بوشهر به‌ طور خاص می‌گردد. تحلیل مناسب و اتخاذ تصمیمات اثربخش و صحیح در زمینه مسائل بندری و تخلیه و بارگیری1 می‌تواند در رونق بازار کشور اثرگذار باشد. تصمیم‌گیری صحیح در این زمینه نیازمند آگاهی و شناخت شاخصه‌های مهم از جمله مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌باشد. بنابراین انجام پژوهش برای شناخت این شاخص‌ها و اطلاعات از جمله ضروری‌ترین پژوهش‌ها برای تحلیلگران و تصمیم‌گیران و متخصصان در این زمینه می‌باشد. هدف این تحقیق، شناخت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در میزان پهلوگیری کشتی‌های تجاری و شناخت محدودیتهای مختلفی که کشتیهای تجاری خارجی برای پهلوگیری در بنادر ایران دارند و همچنین محدودیتها و موانعی که بنادر داخلی جهت ارائه خدمات مناسب به این کشتیها دارند و ارائه راهکارهایی جهت غلبه بر این موانع می‌باشد. از آن جایی که هدف از اجرای این تحقیق بررسی راهکارهای، در جذب و پهلوگیری کشتیهای تجاری در بنادر بوشهر می‌باشد، لذا از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که بین عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و جذب و پهلوگیری کشتی‌های تجاری در بنادر بوشهر رابطه معناداری وجود دارد لذا می‌توان گفت که رابطه مثبت و قوی بین آن دو برقرار می‌باشد بنابراین عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جذب و پهلوگیری کشتی‌های تجاری در بنادر بوشهر تأثیرگذارند و این یافته را می‌توان با اندکی اغماض در سایر بنادر ایران نیز تعمیم داد و با اندکی خوش­بینی می‌توان ادعا کرد که این عوامل در جذب و پهلوگیری کشتی‌های تجاری در سایر بنادر ایران نیز مؤثرند.

کلیدواژه‌ها: جذب و پهلوگیری، کشتی‌های تجاری.


↑ [1] loading & discharging
موضوع این تحقیق، بیان و ارائه راهکارها و رهنمودهایی است که باعث افزایش جهت جذب کشتیهای تجاری و در نتیجه افزایش پهلوگیری آن‌ها در بنادر کشور به ‌طور عام و بندر بوشهر به ‌طور خاص می‌گردد. تحلیل مناسب و اتخاذ تصمیمات اثربخش و صحیح در زمینه مسائل بندری و تخلیه و بارگیریloading & discharging می‌تواند در رونق بازار کشور اثرگذار باشد. تصمیم‌گیری صحیح در این زمینه نیازمند آگاهی و شناخت شاخصه‌های مهم از جمله مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌باشد.