موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سارا، شهبازيانفر

Loading

چکیده

این پایان نامه حاصل تحقیقی پیرامون شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی، توانمندسازی و رضایت شغلی کارکنان ستادی سازمان بنادر و دریانوردی می­باشد که برای انجام آن از روش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان ستادی سازمان بنادر و دریانوردی به تعداد 750 نفر می­ باشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 256 نفر از آن­ها به عنوان حجم نمونه تعیین و به‌ طور تصادفی انتخاب شده تا به سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون(2000)، توانمندسازی اسپریتزر(1995) و رضایت شغلی ویسوکی و کروم(1991) پاسخ دهند. محقق برای تجزیه و تحلیل داده­‌های پژوهش از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از نرم‌افزار spss و روش تعیین ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج حاصله از فرضیه ­های تحقیق نشان داد که همه ابعاد فرهنگ سازمانی (رسالت، سازگاری، درگیر شدن در کار، انطباق ­پذیری) بر توانمندسازی و توانمندسازی بر رضایت شغلی تأثیر دارند.

این پایان نامه حاصل تحقیقی پیرامون شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی، توانمندسازی و رضایت شغلی کارکنان ستادی سازمان بنادر و دریانوردی می­باشد که برای انجام آن از روش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان ستادی سازمان بنادر و دریانوردی به تعداد 750 نفر می­ باشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 256 نفر از آن­ها به عنوان حجم نمونه تعیین و به ‌طور تصادفی انتخاب شده تا به سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون(2000)، توانمندسازی اسپریتزر(1995) و رضایت شغلی ویسوکی و کروم(1991) پاسخ دهند.