موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): محمد علی، متاجی نیمور

Loading

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه بین اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران می‌باشد روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی و پیمایشی جای دارد و جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان بندر نوشهر و فریدونکنار می‌باشد و براین اساس تعداد نمونه آماری برابر با 207 نفر می‌باشد که این تعداد از جدول مورگان استخراج شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss و اکسل و همچنین از آزمون‌های آلفای کرونباخ و کولموگروف و آزمون همبستگی و آزمون دو جمله‌ای استفاده شده است. تحقیق حاضر دارای 4 فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی می‌باشد نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین مولفه‌های اعتماد سازمانی و توانمندسازی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران رابطه وجود دارد. به مدیران سازمان پیشنهاد می‌شود برای حل بسیاری از مسائل و مشکلات در سازمان میزان یکپارچگی و قابلیت اتکا و شایستگی و تعهد را در سازمان افزایش دهند تا زمینه را برای افزایش توانمندسازی کارکنان در سازمان فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها: توانمندسازی، اعتمادسازی، اداره بندر

هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه بین اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران می‌باشد روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی و پیمایشی جای دارد و جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان بندر نوشهر و فریدونکنار می‌باشد و براین اساس تعداد نمونه آماری برابر با 207 نفر می‌باشد که این تعداد از جدول مورگان استخراج شده است.