موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): محسن، صدفی

Loading

چکیده

مردم مناطق ساحلی همواره زندگی خود را درگرو فعالیت‌های دریایی یافته‌اند. دسترسی به آبهای آزاد جهت تجارت یکی از اصلی‌ترین بهره‌برداری‌های این مردم بوده است. مردم سیستان و بلوچستان نیز در این حوزه از دیر باز تجارت با مناطق حاشیه خلیج فارس، هند، پاکستان و شرق افریقا را به عنوان یکی از منابع درآمد خود به کار بسته‌اند. در این میان ایمنی دریانوردی همواره در عمل یکی از چالش‌های این نوع دریانوردی سنتی بوده است. عامل انسانی همواره به عنوان یکی از موثرترین عوامل موثر بر ایمنی دریایی مطرح بوده و آموزش به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم ارتقا منابع انسانی می‌تواند بر عملکرد عامل انسانی در سوانح دریایی تاثیرگذار باشد. این تحقیق با عنوان «تاثیر آموزشهای تخصصی دریایی بر ارتقا ایمنی شناورهای سنتی در بنادر استان سیستان و بلوچستان» است که در سال 1393 انجام شده است. در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی توصیفی آموزش‌های تخصصی دریایی موتورلنج‌های باری فعال در استان سیستان و بلوچستان پرداخته می­ شود. سپس با شناسایی عوامل موجود در این آموزش‌های تخصصی، اثربخشی هر یک از آن‌ها بر ایمنی دریانوردی به کمک اطلاعات آماری مورد سنجش قرار می‌گیرد. در این تحقیق هر یک از این عوامل با استفاده از تکنیک آماریT جفتی از لحاظ اثربخشی بر ایمنی دریانوردی در شرایط قبل و بعد از آموزش سنجیده شده، نهایتاً میزان اثربخشی آموزش‌های تخصصی موجود بر ایمنی دریانوردی موتورلنج‌های باری فعال در استان سیستان و بلوچستان ارزیابی می‌گردند. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده و از نرم‌افزار SPSS نیز برای تحلیل داده ­ها استفاده شده است.

نتایج این تحقیق بیانگر آن است که هر یک از عوامل موجود در این آموزش‌های تخصصی به صورت منفرد بر ارتقای ایمنی دریانوردی شناورهای سنتی موثر بوده و موجب ارتقا آن گشته‌اند و به‌ طور کلی نتایج به ­دست آمده حاکی از اثربخشی آموزش بر ایمنی موتورلنج‌های باری فعال در استان سیستان و بلوچستان می­ باشد.

کلیدواژه‌ها: آموزش، موتورلنج، ایمنی دریایی، سیستان و بلوچستان

مردم مناطق ساحلی همواره زندگی خود را درگرو فعالیت‌های دریایی یافته‌اند. دسترسی به آبهای آزاد جهت تجارت یکی از اصلی‌ترین بهره‌برداری‌های این مردم بوده است. مردم سیستان و بلوچستان نیز در این حوزه از دیر باز تجارت با مناطق حاشیه خلیج فارس، هند، پاکستان و شرق افریقا را به عنوان یکی از منابع درآمد خود به کار بسته‌اند. در این میان ایمنی دریانوردی همواره در عمل یکی از چالش‌های این نوع دریانوردی سنتی بوده است.