موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): بابک، بریمانی

Loading

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان همسویی ساختار سازمانی با استراتژی­های سازمانی در بنادر شمالی جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران کل، معاونین، رئوسای ادارات و کارشناسان مسئول بنادر شمالی کشور جمهوری اسلامی ایران مستقر در ادارات کل بنادر و دریانوردی استان­های مازندران، گیلان، بندر امیرآباد و به تعداد 114 نفر بوده که از این میزان بر اساس فرمول کوکران تعداد 101 نفر به‌ روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌های ساختار سازمانی با 12 گزاره و استراتژی­های سازمانی با 11 گزاره می‌باشد؛ روایی محتوایی ابزار توسط خبرگان و میزان پایایی دو پرسشنامه به‌ روش آلفای کرونباخ (به ترتیب 0.801 و 0.856) تأیید شد. یافته­های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری با نرم‌افزارهای spss, smart pls نشان داد بین ابعاد ساختار سازمانی (مکانیکی، ارگانیک و بسیار ارگانیک) و ابعاد استراتژی سازمانی (استراتژی واکنشی، تحلیل­گر و آینده ­نگر) همسویی مناسبی وجود دارد. در پایان نیز مبتنی بر یافته­‌های این پژوهش نسبت به ارائه پیشنهادات مربوط اقدام شد.

کلیدواژه‌ها: ساختار، استراتژی، بنادر، نقاط مرجع

هدف از این پژوهش بررسی میزان همسویی ساختار سازمانی با استراتژی­های سازمانی در بنادر شمالی جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران کل، معاونین، رئوسای ادارات و کارشناسان مسئول بنادر شمالی کشور جمهوری اسلامی ایران مستقر در ادارات کل بنادر و دریانوردی استان­های مازندران، گیلان، بندر امیرآباد و به تعداد 114 نفر بوده که از این میزان بر اساس فرمول کوکران تعداد 101 نفر به‌ روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شد.